Πρόγραμμα Σπουδών

1η Ειδίκευση: Λήψη Aποφάσεων και Σχεδιασμός Πολιτικών Υγείας

     
ΜΑΘΗΜΑΤΑ  ΚΩΔΙΚΟΣ  ECTS 
Υποχρεωτικά μαθήματα     
Στρατηγική ηγεσίας, καινοτομία και σχεδιασμός αξίας στην υγεία  ΣΤΡΑΤ  5 
Οικονομικά της υγείας    ΟΙΚ  5 
Οργανωσιακή θεωρία, ηγεσία και διαχείριση αλλαγής στην υγεία  ΗΓΕΣ  5 
Χρηματοοικονομική ανάλυση και διοίκηση υπηρεσιών υγείας  ΧΡΗΜ  5 
ECTS    20 
     
Μαθήματα Επιλογής (Οποιαδήποτε από τα παρακάτω, έως 10 ECTS)     
Βιοηθική και Δίκαιο στις Πολιτικές Δημόσιας Υγείας  ΔΙΚΘ  5 
Έρευνα και μέτρηση της απόδοσης των υπηρεσιών υγείας  ΑΠΟΔ  5 
Δυναμική των ομάδων  ΟΜΑΔ  5 
Διαπραγματεύσεις, επίλυση προβλημάτων και διαχείριση συγκρούσεων  ΔΙΑΠΡ  5 
ECTS    10 
ΣΥΝΟΛΟ ECTS    30 

2η Ειδίκευση: Έρευνα και Αξιολόγηση Καινοτομίας και Πολιτικών Υγείας

     
ΜΑΘΗΜΑΤΑ  ΚΩΔΙΚΟΣ  ECTS 
Υποχρεωτικά μαθήματα     
Στρατηγική ηγεσίας, καινοτομία και σχεδιασμός αξίας στην υγεία  ΣΤΡΑΤ 5 
Οικονομικά της υγείας ΟΙΚ 5 
Οργανωσιακή θεωρία, ηγεσία και διαχείριση αλλαγής στην υγεία  ΗΓΕΣ 5 
Χρηματοοικονομική ανάλυση και διοίκηση υπηρεσιών υγείας  ΧΡΗΜ 5 
ECTS    20 
     
Μαθήματα Επιλογής (Οποιαδήποτε από τα παρακάτω, έως 10 ECTS)     
Έρευνα και μέτρηση της απόδοσης των υπηρεσιών υγείας  ΑΠΟΔ 5 
Μέθοδοι και τεχνικές της κοινωνικής έρευνας  ΜΘΚΝ 5
Πολιτική φαρμάκου και τεχνολογιών υγείας  ΦΑΡΜ 5
ECTS    10 
ΣΥΝΟΛΟ ECTS    30 

 

1η Ειδίκευση: Λήψη Αποφάσεων και Σχεδιασμός Πολιτικών Υγείας

     
ΜΑΘΗΜΑΤΑ  ΚΩΔΙΚΟΣ  ECTS 
Υποχρεωτικά μαθήματα     
Στατιστική της διοίκησης των υπηρεσιών υγείας  ΣΤΑΤ  5 
Οργάνωση, χρηματοδότηση και  πολιτική συστημάτων υγείας  ΟΡΓΑΝ  5 
Ψηφιακή υγεία και τεχνολογίες πληροφορικής  ΨΗΦ  5 
Διοίκηση και ανασχεδιασμός λειτουργιών & ποιότητα υπηρεσιών υγείας  ΠΟΙΟΤ  5 

ECTS

  20
Μαθήματα Επιλογής (Οποιαδήποτε από τα παρακάτω, έως 10 ECTS)     
Επικοινωνία, ΜΜΕ και κοινωνικά μέσα  ΜΜΕ  5 
Marketing υπηρεσιών υγείας  ΜΑΡΚΕΤ  5 
Ανάλυση και λήψη αποφάσεων στις υπηρεσίες υγείας  ΑΝΑΛ  5 
Πολιτικές δημόσιας υγείας  ΔΥ  5 

ECTS 

  10 

ΣΥΝΟΛΟ ECTS 

  30 

  

2η Ειδίκευση: Έρευνα και Αξιολόγηση Καινοτομίας και Πολιτικών Υγείας

     
ΜΑΘΗΜΑΤΑ  ΚΩΔΙΚΟΣ  ECTS 
Υποχρεωτικά μαθήματα     
Στατιστική της διοίκησης των υπηρεσιών υγείας  ΣΤΑΤ  5 
Οργάνωση, χρηματοδότηση και  πολιτική συστημάτων υγείας  ΟΡΓΑΝ  5 
Διοίκηση και ανασχεδιασμός λειτουργιών & ποιότητα υπηρεσιών υγείας  ΠΟΙΟΤ  5 
Επιδημιολογικές μέθοδοι και υπηρεσίες υγείας  ΕΠΙΔΗΜ  5 
Οικονομική αξιολόγηση στην Yγεία ΑΞΙΟΛ  5 
Αξιολόγηση τεχνολογιών υγείας ΑΝΑΛ  5 
ΣΥΝΟΛΟ ECTS    30 

1η Ειδίκευση: Λήψη αποφάσεων και σχεδιασμός πολιτικών υγείας 

2η Ειδίκευση: Έρευνα και αξιολόγηση καινοτομίας και πολιτικών υγείας 

     
Διπλωματική εργασία ή Πρακτική Άσκηση  ΔΕ  30 

ΣΥΝΟΛΟ ECTS 

  30 

ΣΥΝΟΛΟ ECTS ΠΜΣ 

  90