Ιστορία

Ακαδημαϊκή φυσιογνωμία του ΠΜΣ – Ιστορία

Το Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας (ΤΠΔΥ) της Σχολής Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ) αποτελεί το καθολικό διάδοχο σχήμα της π. Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ), που εντάχθηκε στο ΠΑΔΑ το 2019 (άρθρα 57-61 του N.4610/2019). Από την ίδρυσή της το 1929, η π. ΕΣΔΥ προσέφερε μεταπτυχιακή εκπαίδευση στη Δημόσια Υγεία, τη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας και την Επαγγελματική Υγεία και αποτέλεσε μια από τις πρώτες Σχολές στο ελλαδικό χώρο που οργάνωσε Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στην Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας καθώς και την μοναδική Σχολή όπου ένα τέτοιο ΠΜΣ ήταν σε άμεση λειτουργική και θεματική διασύνδεση με το πεδίο της Δημόσιας Υγείας. Μέσα από τα ΠΜΣ, το ερευνητικό και συμβουλευτικό έργο, τα συνέδρια και τις λοιπές επιστημονικές εκδηλώσεις, η π. ΕΣΔΥ είχε γίνει συνώνυμη με την διοίκηση και τις πολιτικές δημόσιας υγείας, με διεθνή απήχηση, συνεργασίες, αξιολογήσεις και διακρίσεις.

Το ΠΜΣ «Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας» της πρώην ΕΣΔΥ λειτουργούσε από το 1985 και υπόκειτο σε συνεχή επικαιροποίηση και εκσυγχρονισμό ενσωματώνοντας τις εκάστοτε επιστημονικές εξελίξεις σε αυτό το επιστημονικό πεδίο καθώς και τις κατευθυντήριες οδηγίες της Association of Schools of Public Health in the European Region-ASPHER και της European Health Management Association-EHMA.

Από το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020 – 2021, το Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας οργάνωσε και επαναλειτούργησε το ΠΜΣ Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας, το οποίο αποτελεί την μετεξέλιξη του ΠΜΣ «Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας» της πρώην ΕΣΔΥ μετά την ένταξη αυτής στο ΠΑΔΑ ως Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας, με εκσυγχρονισμό του περιεχομένου του, με νέο τίτλο: «ΠΜΣ Ηγεσία, Καινοτομία και Πολιτικές Αξίας στην Υγεία – ΗΚΠΑΥ», «MSc in Leadership, Innovation, and Value Based Health Policies» (ΦΕΚ 4061 τ.Β’/22-9-2020 επανίδρυσης) με δύο (2) ειδικεύσεις:

1. Λήψη αποφάσεων και σχεδιασμός πολιτικών υγείας (Decision making and health policy planning)
2. Έρευνα και αξιολόγηση καινοτομίας και πολιτικών Υγείας  (Research and evaluation of innovation and policy in health care)

 

Μάθετε Περισσότερα για το Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας και την Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας