Διάρκεια – ECTS – Τέλη Φοίτησης

Διάρκεια Προγράμματος – ECTS

 

Το ΠΜΣ έχει διάρκεια τρία (3) εξάμηνα και περιλαμβάνει δύο (2) εξειδικεύσεις: «Λήψη αποφάσεων και σχεδιασμός πολιτικών υγείας» & «Έρευνα και αξιολόγηση καινοτομίας και πολιτικών υγείας», μια εκ των οποίων επιλέγεται από τους φοιτητές κατά την εγγραφή τους στο ΠΜΣ. Το σύνολο των προσφερόμενων μαθημάτων ανά ειδίκευση είναι 16 (8 Υποχρεωτικά και 8 Επιλογής).

Οι φοιτητές της 1ης ΄Ειδίκευσης έχουν την υποχρέωση να ολοκληρώσουν επιτυχώς οκτώ (8) υποχρεωτικά μαθήματα, το Α΄ και Β΄ εξάμηνο (σύνολο 40 ECTS), καθώς και να επιλέξουν δύο (2) μαθήματα επιλογής των 5 ECTS, ανά εξάμηνο, συγκεντρώνοντας σύνολο 20 ECTS. Σύνολο Α΄ και Β΄ εξάμηνο 60 ECTS.

Οι φοιτητές της 2ης ΄Ειδίκευσης έχουν την υποχρέωση να ολοκληρώσουν επιτυχώς δέκα (10) υποχρεωτικά μαθήματα, το Α΄ και Β΄ εξάμηνο (σύνολο 50 ECTS), καθώς και να επιλέξουν δύο (2) μαθήματα επιλογής των 5 ECTS, στο Α΄ εξάμηνο, συγκεντρώνοντας σύνολο 10 ECTS. Σύνολο Α΄ και Β΄ εξάμηνο 60 ECTS.

Κατά τη διάρκεια του Γ’ εξαμήνου, εκπονείται η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, η οποία αντιστοιχεί σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες – ECTS. Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) είναι ενενήντα 90 ECTS.

Το πρόγραμμα είναι δομημένο με τρόπο που επιτρέπει τη μερική φοίτηση. Με τον τρόπο αυτό, οι φοιτητές μερικής φοίτησης μπορούν να λάβουν τα μαθήματα δύο ημερών (Δευτέρα και Τρίτη) στο Α΄ έτος και αυτά των άλλων δύο (Τετάρτη και Πέμπτη) στο Β΄ έτος.

Η ανώτατη διάρκεια φοίτησης δεν μπορεί να υπερβαίνει το διπλάσιο του χρόνου της κανονικής διάρκειας φοίτησης, όπως αυτή ορίζεται στην απόφαση επανίδρυσης του ΠΜΣ. Ως εκ τούτου, η ανώτατη διάρκεια φοίτησης στο ΠΜΣ ανέρχεται στα έξι (6) εξάμηνα.

 

 

Δίδακτρα – Υποτροφίες

 

Τα τέλη φοίτησης ανέρχονται σε 3.000 € (τρεις χιλιάδες ευρώ) και επιμερίζονται σε έως επτά (7) δόσεις. Η πρώτη δόση, των 450€ (τετρακοσίων πενήντα ευρώ) καταβάλλεται με την εγγραφή στο ΠΜΣ. Σε περίπτωση αναμονής για λήψη υποτροφίας και απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης, ο/η υποψήφιος/α μπορεί να μην καταβάλει τέλη φοίτησης, μέχρι την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης.

Το Π.Μ.Σ.  δύναται να χορηγεί υποτροφίες ανταποδοτικές και μη, ή βραβεία αριστείας σε μεταπτυχιακούς/κές φοιτητές/τριες σύμφωνα με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος. Επιπλέον υποτροφίες μπορούν να χορηγηθούν μετά από διμερείς συμφωνίες με φορείς του δημοσίου. Οι υποτροφίες χορηγούνται βάσει αντικειμενικών ακαδημαϊκών, οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων. Επίσης στο Π.Μ.Σ. δύναται να χορηγούνται, έως πέντε (5) ανταποδοτικές υποτροφίες για στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 86 του ν. 4957/2022.  Υποτροφία δεν χορηγείται στην περίπτωση που ο/η μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια λαμβάνει ήδη υποτροφία από άλλη πηγή και σε μεταπτυχιακό/ή φοιτητή/τρια που έχει εισαχθεί στο Π.Μ.Σ. χωρίς την υποχρέωση καταβολής τελών φοίτησης.