Διάρκεια – ECTS – Τέλη Φοίτησης

Διάρκεια Προγράμματος – ECTS

 

Το ΠΜΣ έχει διάρκεια τρία (3) εξάμηνα και περιλαμβάνει δύο (2) εξειδικεύσεις: «Λήψη αποφάσεων και σχεδιασμός πολιτικών υγείας» & «Έρευνα και αξιολόγηση καινοτομίας και πολιτικών υγείας», μια εκ των οποίων επιλέγεται από τους φοιτητές κατά την εγγραφή τους στο ΠΜΣ. Το σύνολο των προσφερόμενων μαθημάτων ανά ειδίκευση είναι 16 (8 Υποχρεωτικά και 8 Επιλογής).

Οι φοιτητές της 1ης ΄Ειδίκευσης έχουν την υποχρέωση να ολοκληρώσουν επιτυχώς οκτώ (8) υποχρεωτικά μαθήματα, το Α΄ και Β΄ εξάμηνο (σύνολο 40 ECTS), καθώς και να επιλέξουν δύο (2) μαθήματα επιλογής των 5 ECTS, ανά εξάμηνο, συγκεντρώνοντας σύνολο 20 ECTS. Σύνολο Α΄ και Β΄ εξάμηνο 60 ECTS.

Οι φοιτητές της 2ης ΄Ειδίκευσης έχουν την υποχρέωση να ολοκληρώσουν επιτυχώς δέκα (10) υποχρεωτικά μαθήματα, το Α΄ και Β΄ εξάμηνο (σύνολο 50 ECTS), καθώς και να επιλέξουν δύο (2) μαθήματα επιλογής των 5 ECTS, στο Α΄ εξάμηνο, συγκεντρώνοντας σύνολο 10 ECTS. Σύνολο Α΄ και Β΄ εξάμηνο 60 ECTS.

Κατά τη διάρκεια του Γ’ εξαμήνου, εκπονείται η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, η οποία αντιστοιχεί σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες – ECTS. Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) είναι ενενήντα 90 ECTS.

Το πρόγραμμα είναι δομημένο με τρόπο που επιτρέπει τη μερική φοίτηση. Με τον τρόπο αυτό, οι φοιτητές μερικής φοίτησης μπορούν να λάβουν τα μαθήματα δύο ημερών (Δευτέρα και Τρίτη) στο Α΄ έτος και αυτά των άλλων δύο (Τετάρτη και Πέμπτη) στο Β΄ έτος.

Η ανώτατη διάρκεια φοίτησης δεν μπορεί να υπερβαίνει το διπλάσιο του χρόνου της κανονικής διάρκειας φοίτησης, όπως αυτή ορίζεται στην απόφαση επανίδρυσης του ΠΜΣ. Ως εκ τούτου, η ανώτατη διάρκεια φοίτησης στο ΠΜΣ ανέρχεται στα έξι (6) εξάμηνα.

 

 

Δίδακτρα – Υποτροφίες

 

Για την παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. προβλέπεται η καταβολή διδάκτρων, τα οποία ανέρχονται, συνολικά, σε €3.000 και καταβάλλονται σε τέσσερις (4) ισόποσες δόσεις.

Η χορήγηση υποτροφίας σε πρωτεύσαντες φοιτητές, δεν έχει θεσμοθετηθεί. Ωστόσο, βάσει των σχετικών διατάξεων (άρθρο 86, ν.4952/2022), οι εγγεγραμμένοι φοιτητές Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών δύνανται να φοιτούν δωρεάν, εφόσον πληρούν ορισμένα οικονομικά ή κοινωνικά κριτήρια.  Προϋπόθεση για τη χορήγηση του δικαιώματος δωρεάν φοίτησης λόγω οικονομικών ή κοινωνικών κριτηρίων είναι η πλήρωση προϋποθέσεων αριστείας κατά τον πρώτο κύκλο σπουδών, που αντιστοιχεί κατ’ ελάχιστον στην κατοχή βαθμού ίσου ή ανώτερου του επτάμιση με άριστα στα δέκα (7,5/10), εφόσον η αξιολόγηση στον βασικό τίτλο σπουδών που προσκομίζεται για την εισαγωγή στο Π.Μ.Σ. έχει πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τη δεκάβαθμη κλίμακα αξιολόγησης Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής, άλλως το κριτήριο αυτό εφαρμόζεται αναλογικά σύμφωνα με την εκάστοτε κλίμακα αξιολόγησης, εφόσον ο προσκομιζόμενος τίτλος σπουδών έχει χορηγηθεί από Ίδρυμα της αλλοδαπής.

Η υποβολή των αιτήσεων για τη δωρεάν φοίτηση ανά Π.Μ.Σ. σύμφωνα με το παρόν πραγματοποιείται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εισδοχής των φοιτητών στο Π.Μ.Σ