Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ)

Τα μέλη της Ομάδας Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜ.Ε.Α.) του Π.Μ.Σ. έχουν την ευθύνη της διενέργειας της ετήσιας εσωτερικής αξιολόγησης του προγράμματος σπουδών σε συνεργασία με τη ΜΟΔΙΠ του Ιδρύματος. Επιπλέον, θέτουν τη στοχοθεσία και παρακολουθούν την πορεία υλοποίησής της. Επίσης, μεριμνούν για το συντονισμό και την έγκαιρη συλλογή των δεδομένων που απαιτούνται για την λειτουργία του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (ΕΣΔΠ), την παρακολούθηση της συμπλήρωσης των απογραφικών δελτίων του διδακτικού και ερευνητικού έργου καθώς και των ερωτηματολογίων. Τέλος, τα μέλη της ΟΜ.Ε.Α. συντάσσουν την πρόταση ακαδημαϊκής πιστοποίησης και συμμετέχουν στις εσωτερικές/ή και εξωτερικές διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας του Π.Μ.Σ., του Τμήματος και του Ιδρύματος γενικότερα.

Τα μέλη της ΟΜ.Ε.Α. του ΠΜΣ είναι :

✔ Γκαράνη Σταματία, Καθηγήτρια
✔ Πάβη Ελπίδα, Καθηγήτρια
✔ Κορνάρου Ελένη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
✔ Κουλιεράκης Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής
✔ Παπανικολάου Βασιλική, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια