Pexels Pixabay 159711

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Μπορεί κάποιος/α να παρακολουθήσει το πρόγραμμα εξ αποστάσεως;

Το πρόγραμμα είναι δομημένο με τρόπο που επιτρέπει τη μερική φοίτηση. Με τον τρόπο αυτό (μερική φοίτηση), η ανώτατη διάρκεια φοίτησης στο ΠΜΣ είναι έξι (6) εξάμηνα. Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ποσοστό 75% των διδακτικών ωρών, αφορά σε εξ αποστάσεως εκπαίδευση, εκτός αν επιβληθεί η εξ αποστάσεως φοίτηση από εξωτερικές συνθήκες ή συντρέχουν ειδικοί λόγοι που θα αποφασιστούν από τα αρμόδια όργανα. Το Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας διαθέτει τις κατάλληλες τεχνικές υποδομές σύγχρονης και ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών.

Υπάρχει δυνατότητα μερικής φοίτησης;

Το ΠΜΣ απευθύνεται σε άτομα που ήδη εργάζονται, χωρίς βέβαια τον αποκλεισμό όσων δεν έχουν εργασιακή εμπειρία. Τα μαθήματα διεξάγονται απογευματινές ώρες και το πρόγραμμα σπουδών είναι δομημένο με τέτοιο τρόπο, που επιτρέπει τη μερική φοίτηση, με ανώτατη διάρκεια φοίτησης στο ΠΜΣ τα έξι (6) εξάμηνα.

Ποια είναι η προβλεπόμενη διάρκεια φοίτησης;

Η χρονική διάρκεια φοίτησης για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, ειδικότερα, δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα διδασκαλίας και ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο αφιερωμένο στην εκπόνηση της Διπλωματικής Εργασίας (ΔΕ), τα οποία οδηγούν συνολικά στην απόκτηση ενενήντα (90) πιστωτικών μονάδων (ECTS). Το ΠΜΣ είναι δομημένο με τρόπο που επιτρέπει τη μερική φοίτηση, με ανώτατη διάρκεια φοίτησης στην περίπτωση αυτή, τα έξι (6) εξάμηνα.

Σε περίπτωση έλλειψης πιστοποιητικού γλωσσομάθειας, ποια διαδικασία προβλέπεται;

Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι/ες δεν κατέχουν τα σχετικά αποδεικτικά γλωσσομάθειας, η επάρκεια στην Αγγλική γλώσσα για τις ανάγκες του ΠΜΣ, θα αξιολογηθεί την ημέρα της συνέντευξης

Ποιο είναι το κόστος παρακολούθησης του ΠΜΣ;

Τα τέλη φοίτησης ανέρχονται σε 3.000 € (τρεις χιλιάδες ευρώ) και επιμερίζονται σε επτά (7) δόσεις . Η πρώτη δόση 450€ καταβάλλεται με την εγγραφή στο ΠΜΣ. Οι υπόλοιπες δόσεις καταβάλλονται έως το τέλος του πρώτου μήνα κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου.

Πώς γίνεται η καταβολή διδάκτρων;

Η καταβολή των διδάκτρων γίνεται με κατάθεση του ποσού σε τραπεζικό λογαριασμό του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας, ο οποίος γνωστοποιείται κατά την εγγραφή στο ΠΜΣ. Η πρώτη δόση καταβάλλεται με την εγγραφή στο ΠΜΣ. Οι υπόλοιπες τρεις (3) δόσεις καταβάλλονται έως το τέλος του πρώτου μήνα κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου. Σε περίπτωση αναμονής για λήψη υποτροφίας και απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης, ο/η υποψήφιος/α μπορεί να μην καταβάλει τέλη φοίτησης, μέχρι την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης.

Χορηγούνται υποτροφίες;

Το Π.Μ.Σ.  δύναται να χορηγεί υποτροφίες ανταποδοτικές και μη, ή βραβεία αριστείας σε μεταπτυχιακούς/κές φοιτητές/τριες σύμφωνα με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος. Επιπλέον υποτροφίες μπορούν να χορηγηθούν μετά από διμερείς συμφωνίες με φορείς του δημοσίου.
Οι υποτροφίες χορηγούνται βάσει αντικειμενικών ακαδημαϊκών, οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων. Επίσης στο Π.Μ.Σ. δύναται να χορηγούνται, έως πέντε (5) ανταποδοτικές υποτροφίες για στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 86 του
ν. 4957/2022.  Υποτροφία δεν χορηγείται στην περίπτωση που ο/η μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια λαμβάνει ήδη υποτροφία από άλλη πηγή και σε μεταπτυχιακό/ή φοιτητή/τρια που έχει εισαχθεί στο Π.Μ.Σ. χωρίς την υποχρέωση καταβολής τελών φοίτησης.

Σχετικά με τη διαδικασία της εγγραφής, εγώ που ενδιαφέρομαι για απαλλαγή από τα δίδακτρα, πρέπει να σας καταβάλω την πρώτη δόση, και μετά να υποβάλλω αίτηση απαλλαγής διδάκτρων;

Με την εγγραφή σας, πρέπει να υποβάλλετε Αίτηση απαλλαγής διδάκτρων, εάν θεωρείτε ότι πληροίτε τα κριτήρια που αναφέρονται στον Κανονισμό. Ενώ η πρώτη δόση καταβάλλεται με την εγγραφή στο ΠΜΣ σε περίπτωση αναμονής για λήψη υποτροφίας ή απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης, ο/η υποψήφιος/α δεν υποχρεούται να καταβάλει τέλη φοίτησης, μέχρι την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης.

Εάν κάποιο ή κάποια από τα δικαιολογητικά που θα υποβάλλω έχουν εκδοθεί από ξένο/α Πανεπιστήμιο/α, πρέπει να υποβάλλω και επίσημες μεταφράσεις αυτών;

Εάν ο τίτλος σπουδών έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή, απαιτείται η επίσημη μετάφρασή του. Δεν απαιτείται βεβαίωση αναγνώρισης ισοδυναμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ, εάν το ίδρυμα αποφοίτησης και ο τίτλος σπουδών περιλαμβάνονται στα δημοσιευμένα Μητρώα του ΔΟΑΤΑΠ (Εθνικό Μητρώο Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της αλλοδαπής και Εθνικό Μητρώο Τύπων Τίτλων Σπουδών Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης), σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Σημειώνεται ότι αν ως τόπος σπουδών ή μέρος αυτών βεβαιώνεται η ελληνική επικράτεια, ο τίτλος σπουδών δεν αναγνωρίζεται, εκτός αν το μέρος σπουδών που έγιναν στην ελληνική επικράτεια βρίσκεται σε δημόσιο Α.Ε.Ι.

Υπάρχει δικαίωμα απουσιών;

Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική και θα πρέπει να αποφεύγεται η καθυστερημένη προσέλευση ή η πρόωρη αποχώρηση των φοιτητών. Ένας μεταπτυχιακός φοιτητής ή μία μεταπτυχιακή φοιτήτρια θεωρείται ότι έχει παρακολουθήσει κάποιο μάθημα (και επομένως έχει δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις)  αν έχει παρακολουθήσει τουλάχιστον το 75% των ωρών της διδασκαλίας του μαθήματος.

Μπορώ να παρατείνω ή να αναστείλω την φοίτησή μου;

Δύναται η δυνατότητα αναστολής της φοίτησης με αίτηση του/της μεταπτυχιακού/ής φοιτητή/τριας στην αρχή του κάθε εξαμήνου. Η δυνατότητα αναστολής ορίζεται από τον Κανονισμό Σπουδών του ΠΜΣ.