ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων Υποψηφιοτήτων για Φοίτηση

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας, συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σε δύο κύκλους:
Α) 1ος κύκλος: από 20/04/2023 έως και 30/06/2023
Β) 2ος κύκλος: από 01/09/2023 έως και 17/09/2023

H αίτηση υποψηφιότητας υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικά, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά:

✔ Τίτλους σπουδών και αναλυτική βαθμολογία. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από ΑΕΙ του εξωτερικού, πρέπει να έχουν την αναγνώριση ισοτιμίας του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
✔ Βιογραφικό Σημείωμα (βλ. υπόδειγμα στην διπλανή στήλη).
✔ Δύο (2) συστατικές επιστολές, από επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους από τον ακαδημαϊκό ή/και τον επαγγελματικό χώρο (βλέπε υπόδειγμα στην διπλανή στήλη). Οι επιστολές θα αποσταλούν απευθείας από τον συντάκτη τους, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: eduleader@uniwa.gr.
✔ Αποδεικτικά καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (Επιπέδου C2). Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι δεν κατέχουν τα σχετικά αποδεικτικά, η επάρκεια για τις ανάγκες του Π.Μ.Σ. στην Αγγλική γλώσσα θα αξιολογηθεί την ημέρα της συνέντευξης.
✔ Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (αν υπάρχουν).
✔ Ερευνητικές δραστηριότητες, επιστημονικές δημοσιεύσεις, διακρίσεις (αν υπάρχουν).
✔ Yποτροφίες, σεμινάρια, μεταπτυχιακοί τίτλοι, κ.λπ. (αν υπάρχουν).

 

Κριτήρια Επιλογής Εισακτέων

Η επιλογή των εισακτέων γίνεται σύμφωνα με το νόμο 4957/2022 και τις προβλέψεις του Κανονισμού του ΠΜΣ.

Για την εισαγωγή στο ΠΜΣ θα συνεκτιμηθούν ο βαθμός του πτυχίου, η γνώση της αγγλικής γλώσσας, οι συστατικές επιστολές, η επιστημονική – ερευνητική δραστηριότητα, η επαγγελματική εμπειρία και η επίδοση κατά τη συνέντευξη.

 

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι.ες μπορούν να απευθύνονται καθημερινά από 10:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ. στο 213 2010208 ή αποστέλλοντας σχετικό email στη διεύθυνση: cstathaki@uniwa.gr, υπόψη κας Σταθάκη Χριστίνας, Γραμματέα ΠΜΣ.