ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων Υποψηφιοτήτων για Φοίτηση

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας, συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σε δύο κύκλους:
Α) 1ος κύκλος: από 20/03/2024 έως και 20/06/2024
Β) 2ος κύκλος: από 01/09/2024 έως και 16/09/2024

Ειδικότερα υποβάλλονται:
1) Ηλεκτρονική αίτηση υποψηφιότητας στο ΠΜΣ (https://healthleader.uniwa.gr/admission-form/).
2) Αντίγραφο πτυχίου ή πτυχίων ΑΕΙ ή πρώην ΤΕΙ της ημεδαπής ή αντίστοιχων τμημάτων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Εάν ο τίτλος σπουδών έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή, απαιτείται η επίσημη μετάφρασή του. Σε περίπτωση που έχει ολοκληρωθεί ο πρώτος κύκλος σπουδών, αλλά εκκρεμεί η ορκωμοσία, κατατίθεται πιστοποιητικό που βεβαιώνει την ολοκλήρωση πρώτου κύκλου σπουδών και τον βαθμό πτυχίου. Ο/Η υποψήφιος/α που γίνει δεκτός/ή υποχρεούται να καταθέσει το Πτυχίο κατά την εγγραφή του, στο ΠΜΣ τον Σεπτέμβριο.
3) Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών μαθημάτων, στο οποίο αναγράφεται και ο βαθμός του πτυχίου (ΜΟΝΟ στην περίπτωση που ο βαθμός πτυχίου (αριθμητικά) δεν αναγράφεται στο Αντίγραφο πτυχίου).
4) Ένα από τα αποδεικτικά γνώσης της Αγγλικής γλώσσας, όπως ορίζονται από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού, ή TOEFL, ή GMAT ή GRE. Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι δεν κατέχουν τα σχετικά αποδεικτικά, η επάρκεια για τις ανάγκες του ΠΜΣ στην Αγγλική γλώσσα θα αξιολογηθεί την ημέρα της συνέντευξης.
5) Βιογραφικό Σημείωμα, βάσει υποδείγματος (https://healthleader.uniwa.gr/diadikasia-aitisewn/).
6) Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.
7) Μία πρόσφατη φωτογραφία. Σε περίπτωση επιλογής του/της υποψηφίου/ας, προσκομίζονται δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες, στις οποίες αναγράφεται το ονοματεπώνυμό του/της.
8) Δύο (2) συστατικές επιστολές από επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους από τον ακαδημαϊκό ή τον επαγγελματικό χώρο, βάσει υποδείγματος (https://healthleader.uniwa.gr). Οι συστατικές επιστολές θα αποσταλούν απευθείας από τον συντάκτη τους, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: eduleader@uniwa.gr.
9) Οποιοδήποτε άλλο πρόσθετο στοιχείο (αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας, επιστημονικές ερευνητικές δραστηριότητες, διακρίσεις, υποτροφίες, σεμινάρια, μεταπτυχιακοί τίτλοι, κ.λπ. (αν υπάρχουν), το οποίο οι υποψήφιοι/ες θεωρούν ότι θα βοηθήσει, τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης Υποψηφίων στην τελική κρίση τους.

Αξιολόγηση Υποψηφίων

Η επιλογή των εισακτέων γίνεται σύμφωνα με το ν. 4957/2022 και τις προβλέψεις του Κανονισμού του ΠΜΣ (ΦΕΚ 7692/τ.Β’/31-12-2023 ΦΕΚ Επανίδρυσης του ΠΜΣ & Κανονισμός Σπουδών του ΠΜΣ «ΗΓΕΣΙΑ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΠΟΛΤΙΚΕΣ ΑΞΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ)
Για την επιλογή συνεκτιμώνται όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά που υποβάλλονται με την αίτηση και η συνέντευξη του/της υποψήφιου/ας, ενώπιον της Επιτροπής Αξιολόγησης Υποψηφίων.

Οι συνεντεύξεις των υποψηφίων θα πραγματοποιηθούν:

Για τον 1ο κύκλο: κατά το χρονικό διάστημα 25-28/6/2024
Για τον 2ο κύκλο: κατά το χρονικό διάστημα 20-23/09/2024

Επικοινωνία – Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να επισκέπτονται, την ιστοσελίδα του ΠΜΣ, ή να απευθύνονται στη Γραμματεία του ΠΜΣ, καθημερινά από 10:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ., στο 213-2010208 ή μέσω email στη διεύθυνση: eduleader@uniwa.gr, υπόψη κας Σταθάκη Χριστίνας.