Πολιτικη Διασφαλισης Ποιοτητας

Το Όραμά μας

Η εξέλιξη και η εδραίωση μας, ως ένα από τα κορυφαία, ισχυρά Π.Μ.Σ., που προσφέρει υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο, έτσι ώστε να δημιουργηθεί μια νέα γενιά ηγετών στο τομέα της υγείας, ικανών να διαμορφώνουν και να υλοποιούν καινοτόμες και αποτελεσματικές πολιτικές και στρατηγικές σε ένα ταχέως μεταβαλλόμενο περιβάλλον, με προσήλωση στην αναβάθμιση, βιωσιμότητα και ανθεκτικότητα του υγειονομικού τομέα και στη βελτίωση της υγείας του πληθυσμού σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας

Η Πολιτική Διασφάλισης της Ποιότητας του ΠΜΣ, αποφασίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος, κατόπιν σχετικής εισήγησης από την Ειδική Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του ΠΜΣ και στη συνέχεια δημοσιοποιείται, διαχέεται και εφαρμόζεται στα εμπλεκόμενα μέλη του: ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, Εξωτερικούς Συνεργάτες και Συνεργαζόμενους φορείς αλλά και σε όλους τους μεταπτυχιακούς φοιτητές/τριες, ώστε να αναλαμβάνουν όλοι την ευθύνη για την τήρηση των αρχών διασφάλισης ποιότητας. Αποτελεί δηλαδή μια δήλωση που προήλθε από συλλογική διαδικασία διαλόγου των εμπλεκομένων μερών.
Το ΠΜΣ αναγνωρίζει την Ποιότητα ως κύριο μέσο για την επίτευξη υψηλού επιπέδου ακαδημαϊκού και ερευνητικού έργου.

Οι Βασικές Αρχές της Πολιτικής μας

Οι βασικές αρχές, οι οποίες διατυπώνονται στο κείμενο της Πολιτικής Διασφάλισης Ποιότητας του ΠΜΣ, συνδέονται άμεσα με τους άξονες Πολιτικής Ποιότητας του Τμήματος και του Στρατηγικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και βασίζονται στους ακόλουθους ευρύτερους άξονες:

✔ Παροχή εκπαίδευσης υψηλού επιπέδου, βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και των μαθησιακών αποτελεσμάτων του ΠΜΣ, ενίσχυση της φοιτητοκεντρικής μάθησης.

✔ Παροχή ποιοτικών υπηρεσιών σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη: ακαδημαϊκό προσωπικό – φοιτητές – κοινωνικούς και ακαδημαϊκούς εταίρους – κοινωνικούς φορείς κλπ.

✔ Ενθάρρυνση της εξωστρέφειας – διεθνοποίησης – διασύνδεσης, μέσω συνεργασιών με ακαδημαϊκούς ημεδαπής και αλλοδαπής, καθώς και εκπροσώπους της αγοράς αναγνωρισμένου κύρους.

✔ Ενίσχυση των ερευνητικών δράσεων και παροχή κινήτρων για διεξαγωγή έρευνας από πλευράς φοιτητών και παροχή ελκυστικού περιβάλλοντος για ερευνητικές συνεργασίες.

✔ Επιβράβευση της αριστείας στην έρευνα, στην καινοτομία και ενθάρρυνσης στη συμμετοχή σε ερευνητικές ομάδες.
✔ Ενθάρρυνση συμμετοχής και παραγωγής ερευνητικού έργου φοιτητών ΠΜΣ σε συνεργασία με ακαδημαϊκά μέλη σε ελληνικά ή και διεθνή επιστημονικά περιοδικά υψηλής απήχησης.

✔ Αύξηση της εμπιστοσύνης της αγοράς εργασίας αλλά και των άλλων ακαδημαϊκών ιδρυμάτων ως προς τις γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες των αποφοίτων του ΠΜΣ.

✔ Οργάνωση και αξιοποίηση του δικτύου αποφοίτων του ΠΜΣ, μέσω της ενίσχυσης του ήδη οργανωμένου συλλόγου, με στόχο την ευρεία αναγνώριση του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου του ιδρύματος.

✔ Εφαρμογή διαδικασιών για τη βέλτιστη αξιοποίηση των εσόδων του ΠΜΣ, με στόχο τη βέλτιστη παρεχόμενη εκπαίδευση.

 

Το ΠΜΣ, μέσω εφαρμογής της Πολιτικής Ποιότητάς του αναλαμβάνει να αποδεικνύει και να προάγει:

✔ την καταλληλότητα της δομής και της οργάνωσής του,

✔ την επιδίωξη μαθησιακών αποτελεσμάτων και προσόντων σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό και το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων Ανώτατης Εκπαίδευσης επιπέδου 7,

✔ την προώθηση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας του διδακτικού έργου στο ΠΜΣ, μέσω της εφαρμογής της διαδικασίας αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου σε κάθε ενότητα μαθήματος, καθώς και σύγχρονων παιδαγωγικών προσεγγίσεων εκπαίδευσης ενηλίκων,

✔ την καταλληλότητα των προσόντων του διδακτικού προσωπικού του ΠΜΣ, μέσω της διαφάνειας των κριτηρίων επιλογής τους,

✔ τη σύνταξη, εφαρμογή και ανασκόπηση ειδικών ετήσιων στόχων ποιότητας για τη βελτίωση του ΠΜΣ,

✔ το επίπεδο των προσόντων των αποφοίτων του ΠΜΣ, σε σχέση με τις απαιτήσεις της αγοράς και της ακαδημαϊκής κοινότητας,

✔ την ποιότητα των υποστηρικτικών υπηρεσιών των φοιτητών, όπως οι διοικητικές υπηρεσίες, οι βιβλιοθήκες, οι σύλλογοι και οι υπηρεσίες συμβουλευτικής – φοιτητικής μέριμνας για το ΠΜΣ,

✔ την αποδοτική αξιοποίηση των οικονομικών πόρων του ΠΜΣ,

✔ τη διενέργεια της ετήσιας εσωτερικής αξιολόγησης και ανασκόπησης του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας για το ΠΜΣ, σε συνεργασία με τη Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, με στόχο τη συνεχή βελτίωση (ανατροφοδότηση) του Συστήματος Ποιότητας και των παρεχόμενων υπηρεσιών σε κάθε επίπεδο εκπαίδευσης ή και υπηρεσίας.

Το ως άνω πλαίσιο Πολιτικής Διασφάλισης Ποιότητας του ΠΜΣ εναρμονίζεται και οριοθετείται πλήρως από την Πολιτική Ποιότητας της ΜΟ.ΔΙ.Π. του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, όπως αυτή έχει εγκριθεί με την απόφαση της Συγκλήτου του Ιδρύματος στην 4η έκτακτη συνεδρίαση της 8ης Μαΐου 2020. Για την υλοποίηση της Πολιτικής Ποιότητας, το επισπεύδον Τμήμα, ειδικότερα, δεσμεύεται να εφαρμόσει και στο ΠΜΣ τις διεργασίες/διαδικασίες ποιότητας που προβλέπονται και αναλύονται στο Εγχειρίδιο Ποιότητας του ΕΣΔΠ του Ιδρύματος και εφαρμόζονται ήδη στο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του, µε επιμέρους εξειδίκευση/εξατομίκευση – όπου αυτή απαιτείται, σε στενή συνεργασία με την Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας του Πανεπιστημίου (ΜΟ.ΔΙ.Π.).

Δέσμευση και Δημοσιοποίηση της Πολιτικής μας

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λειτουργική και αποτελεσματική εφαρμογή της Πολιτικής Διασφάλισης Ποιότητας αποτελεί η σαφής δέσμευση όλων των εμπλεκόμενων μερών: Ιδρύματος – Τμήματος – Διεύθυνσης ΠΜΣ – Καθηγητών – Συνεργατών, αλλά και φοιτητών στους στόχους, τις διαδικασίες και τις αρχές ποιότητας που έχουν δημοσιοποιηθεί μέσω της Πολιτικής Ποιότητας του ΠΜΣ και της Στοχοθεσίας του. Οι διαδικασίες Διασφάλισης της Ποιότητας του ΠΜΣ συντονίζονται και πραγματοποιούνται με ευθύνη της Συντονιστικής Επιτροπής. Η Συντονιστική Επιτροπή συνεργάζεται με την Διεύθυνση και τα μέλη ΔΕΠ, τη Γραμματεία του μεταπτυχιακού και τη ΜΟΔΙΠ για την επιτέλεση του έργου της.


Η δήλωση Πολιτικής Διασφάλισης Ποιότητας είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ (https://healthleader.uniwa.gr/diasfalisi-poiotitas/), παρουσιάζεται στους/στις νεοεισερχόμενους/νες κατά την Τελετή Υποδοχής, περιλαμβάνεται στον Οδηγό Σπουδών και αναφέρεται σε κάθε περίπτωση παρουσίασης του ΠΜΣ, όπως σε συναντήσεις με φορείς που εμπλέκονται στα προγράμματα συνεργασίας καθώς και σε συναντήσεις με οποιονδήποτε φορέα της ημεδαπής και του εξωτερικού (π.χ. στο πλαίσιο προγραμμάτων του ERASMUS).


Το ΠΜΣ τηρεί απαρέγκλιτα το σύστημα ποιότητας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Για τη διοικητική και παραγωγική λειτουργία του ΠΜΣ εφαρμόζονται: α) το σχετικό θεσμικό πλαίσιο β) ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας των ΠΜΣ του ΠΑΔΑ γ) ο Οδηγός Σπουδών και ο Κανονισμός λειτουργίας του ΠΜΣ. Κρίσιμος παράγοντας που διακρίνει το ΠΜΣ αφορά στην εφαρμογή επιπρόσθετων διαδικασιών για την αποτίμηση της λειτουργίας του και της ικανοποίησης των φοιτητών, αλλά και όλων των εμπλεκόμενων μερών. Αυτές οι διαδικασίες αξιοποιούνται συνεργατικά με το σύστημα ποιότητας που εφαρμόζεται κεντρικά από το Πανεπιστήμιο, αλλά και από τη Διοίκηση του ΠΜΣ.
Μεταξύ άλλων έχουν εφαρμοστεί, διαδικασίες Ποιότητας, όπως:


✔ ο θεσμός του Συμβουλίου Εξωτερικών Εμπειρογνωμόνων, το οποίο Συμβούλιο απαρτίζεται από έγκριτους επιστήμονες και ακαδημαϊκές προσωπικότητες από τον διεθνή χώρο, στο ευρύτερο πεδίο που θεραπεύει το Τμήμα,
✔ ετήσια έρευνα ικανοποίησης των φοιτητών, ως προς τις παρεχόμενες εκπαιδευτικές και διοικητικές υπηρεσίες,
✔ έρευνα ικανοποίησης των αποφοίτων, η οποία ενεργοποιήθηκε και διεξήχθη με ευθύνη του ΠΜΣ,
✔ μηχανισμός διαχείρισης παραπόνων,
✔ ο θεσμός του Ακαδημαϊκού Συμβούλου και η ενθάρρυνση δημιουργίας δικτύου αποφοίτων με συνεχή ενημέρωση των αποφοίτων και σύνδεση με το ΠΜΣ.


Τα στοιχεία που συλλέγονται από τις παραπάνω διαδικασίες, όπως επίσης και για κάθε διοικητική διαδικασία που εντάσσεται στο σύστημα ποιότητας του ΠΜΣ, διαβιβάζονται στα αρμόδια θεσμικά όργανα του ΠΑΔΑ (Ειδική Συντονιστική Αρχή του ΠΜΣ, Διευθυντή του ΠΜΣ, Συνέλευσή Τμήματος, Κοσμητεία, Σύγκλητος, ΜΟ.ΔΙ.Π.) για την πληροφόρησή τους και για την υλοποίηση ενεργειών ανάλογα με τις αρμοδιότητές τους. Στόχος είναι να αξιοποιηθούν ακόμη καλύτερα τα θετικά στοιχεία που προκύπτουν από την ανάλυση και να αντιμετωπιστούν τα ενδεχόμενα προβλήματα ή αρνητικά στοιχεία που εντοπίζονται από τους παραπάνω τρόπους ανίχνευσης και διάγνωσης τυχόν προβλημάτων.


Η στοχοθεσία και ο προγραμματισμός των ενεργειών που αφορούν στη λειτουργία του ΠΜΣ, εναρμονίζεται με τη στοχοθεσία ποιότητας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και του τμήματος.

Οι Στρατηγικοί Στόχοι της Πολιτικής Ποιότητας του ΠΜΣ

✔ παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακή εκπαίδευση, με την ενίσχυση της αριστείας, της καινοτομίας στην εκπαιδευτική διαδικασία, την προώθηση της αναλυτικής, συνθετικής, κριτικής και δημιουργικής σκέψης των φοιτητών σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα, την βελτίωση της διαφάνειας, καθώς και την ενεργή συμμετοχή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία.

✔ συνεχής βελτίωση του ΠΜΣ, της εκπαιδευτικής διαδικασίας και των μαθησιακών αποτελεσμάτων σύμφωνα με τις σύγχρονες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις/επιστημονικές εξελίξεις/διεθνείς τάσεις: παραγωγή, διάδοση και εφαρμογή γνώσης αιχμής, διεύρυνση των επιστημονικών πεδίων του ΠΜΣ και συνεχής προσαρμογή στις επιστημονικές εξελίξεις και στις ανάγκες της κοινωνίας, με προσήλωση στις αρχές της επιστημονικής δεοντολογίας και την ενσωμάτωση των Διεθνών τάσεων και εξελίξεων.

✔ ενίσχυση της φοιτητοκεντρικής μάθησης, ανάπτυξη ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος, που δημιουργεί τις προϋποθέσεις για να πετύχουν τόσο οι φοιτητές, όσο και το ακαδημαϊκό & διοικητικό προσωπικό του ΠΜΣ, παροχή ποιοτικών υπηρεσιών.

✔ εξωστρέφεια, διεθνοποίηση και ισχυροποίηση της Διασύνδεσης με την τοπική κοινωνία μέσω της προβολής και διάχυσης του έργου του ΠΜΣ, της διοργάνωσης θεματικών ημερίδων και ανάπτυξης συνεργειών συνεχούς βελτίωσης της παρεχόμενης εκπαίδευσης και της έρευνας, καθώς και μέσω της υιοθέτησης και προώθησης των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής.

 

Οι ακόλουθες βασικές διαδικασίες διαχείρισης της ποιότητας εφαρμόζονται σε συνεχή βάση:

(1) Διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας, οι οποίες χρησιμοποιούνται στη διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα και σχετίζονται με την παροχή άριστης εκπαίδευσης και τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου έρευνας.

(2) Συνεχής κινητοποίηση και υποστήριξη των φοιτητών στην εμβάθυνση της γνώσης σε τομείς αιχμής και στην απόκτηση δεξιοτήτων σε σύγχρονα επιστημονικά πεδία.

(3) Αξιολόγηση της έρευνας, της εκπαίδευσης και της κοινωνικής αλληλεπίδρασης, καθώς και των υπηρεσιών διοίκησης και υποστήριξης.

(4) Εσωτερική αξιολόγηση λειτουργίας του ΠΜΣ (επάρκεια διοικητικών δομών, υποδομών, διαδικασιών / μέσων επικοινωνίας). Έρευνες ικανοποίησης ενεργών φοιτητών, έρευνες εξέλιξης αποφοίτων.

(5) Εσωτερικοί έλεγχοι.

 

Οι ενέργειες για την επίτευξη των στόχων υλοποιούνται από τα σχετικά όργανα του ΠΜΣ σε συνεργασία με τα αρμόδια όργανα του Τμήματος και στη συνέχεια με τα όργανα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, ώστε να βρίσκονται σε αρμονία οι δράσεις συντονισμού και παρατήρησης με αυτές του Ιδρύματος.

Η στοχοθεσία που έχει τεθεί έχει ως στόχο την αξιοποίηση του έμψυχου και άψυχου δυναμικού του ΠΜΣ, ώστε σε συνεργασία με τους εξωτερικούς φορείς και τις συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς να προσφέρεται ένα βέλτιστο ΠΜΣ, αντάξιο με αυτά άλλων Πανεπιστημίων του εξωτερικού ή εσωτερικού.

Αναλυτικά, οι διεργασίες/διαδικασίες που θα εφαρμόζονται για την παρακολούθηση και συνεχή βελτίωση της ποιότητας του ΠΜΣ περιλαμβάνουν τα εξής:

✔ Εφαρμογή Πολιτικής Ποιότητας
✔ Διάθεση και Διαχείριση Πόρων
✔ Θέσπιση και Παρακολούθηση Στόχων σε τακτική Βάση
✔ Περιοδική Εσωτερική Αξιολόγηση και Παρακολούθηση σε Ετήσια Βάση
✔ Συλλογή Δεδομένων Ποιότητας: Μέτρηση, Ανάλυση, Βελτίωση
✔ Δημοσιοποίηση πληροφορίας
✔ Εξωτερική Αξιολόγηση