Γιατί να επιλέξετε το Πρόγραμμα

Γιατί να επιλέξετε το Πρόγραμμα

Το συγκεκριμένο ΠΜΣ απευθύνεται κυρίως σε όσους είναι ή στοχεύουν να γίνουν ανώτερα στελέχη δημόσιων οργανισμών, υπηρεσιών και επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα, καθώς και ερευνητικών κέντρων και επιθυμούν να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις στο εν λόγω πεδίο, συμβάλλοντας στον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη των υπηρεσιών υγείας και δημόσιας υγείας.Ειδικότερα, οι απόφοιτοι του ΠΜΣ θα είναι σε θέση:

✔ να αναλύουν πολύπλοκα προβλήματα υγείας και να διαμορφώνουν καινοτόμες στρατηγικές, να σχεδιάζουν προγράμματα και σχέδια υλοποίησης τους, να ηγούνται και να προάγουν την εφαρμογή τους, αυξάνοντας το κοινωνικό όφελος και μειώνοντας το κόστος,

✔ να αξιολογούν δεδομένα και τεχνολογίες υγείας (ικανότητες ανάλυσης σύνθετων, ελλιπών ή αντιφατικών πολύπλοκων αδόμητων δεδομένων) και να διαμορφώνουν εναλλακτικές προτάσεις πολιτικής, στη βάση τεκμηρίωσης (evidence-based) με στόχο την παροχή ποιοτικών και υψηλής απόδοσης υπηρεσιών υγείας και δημόσιας υγείας,

✔ να παρέχουν τεκμηριωμένη υποστήριξη στην πολιτική και διοικητική ηγεσία του φορέα στον οποίο θα υπηρετήσουν, τόσο ως προς το σχεδιασμό και την υλοποίηση, όσο και ως προς και την παρακολούθηση και συνεχή βελτίωση των σχετικών πολιτικών,

✔ να υλοποιούν ερευνητικό έργο αιχμής, ώστε να εξυπηρετηθούν οι προσπάθειες εκσυγχρονισμού των οργανισμών και συνεπώς να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητά τους,

✔ να αμφισβητούν προγενέστερες αντιλήψεις και να απαλείφουν υποκειμενικά και λειτουργικά όρια, ώστε να χειρίζονται πολύπλοκες καταστάσεις ολιστικά,

✔ να αναπτύσσουν καινοτόμες δεξιότητες για να επηρεάσουν και να υποστηρίξουν αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη προσαρμογή και αλλαγή,

✔ να αναπτύσσουν ισχυρές διαπροσωπικές δεξιότητες και να επιλύουν καταστάσεις σύγκρουσης, ή να τις προλαμβάνουν, προτού προκύψουν,

✔ να αλληλοεπιδρούν αποτελεσματικά με ένα ευρύ φάσμα ειδικών,

✔ να ηγούνται, να υποκινούν άλλους, να σχεδιάζουν, να δημιουργούν αλλαγή και να διοικούν οργανισμούς.