Γιατί να επιλέξετε το Πρόγραμμα

Γιατί να επιλέξετε το Πρόγραμμα

Το συγκεκριμένο ΠΜΣ απευθύνεται κυρίως σε όσους είναι ή στοχεύουν να γίνουν ανώτερα στελέχη δημόσιων οργανισμών, υπηρεσιών και επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα, καθώς και ερευνητικών κέντρων και επιθυμούν να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις στο εν λόγω πεδίο, συμβάλλοντας στον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη των υπηρεσιών υγείας και δημόσιας υγείας.

Ολοκληρώνοντας το ΠΜΣ θα γίνετε μέλος μιας δυναμικής κοινότητας αποφοίτων που αριθμεί εκατοντάδες ανώτατα στελέχη στον χώρο της Υγείας στην Ελλάδα και διεθνώς. 

Είναι το Πρόγραμμα  με τη μεγαλύτερη αναγνωρισιμότητα στο πεδίο της Ηγεσίας, της Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας και των Οικονομικών της Υγείας, με το κύρος των 95 ετών της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας. Με σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών προσφέρει τεχνικές δεξιότητες (hard skills) αλλά και διαπροσωπικές δεξιότητες (soft skills) θέτοντας ως στόχο την κατάρτιση της επόμενης γενιάς στελεχών που θα σταδιοδρομήσουν στον χώρο της Υγείας. Το Προγραμμα είναι προσαρμοσμένο πλήρως στην αγορά εργασίας με δυναμικές συνεργασίες με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.

Η φοίτηση μπορεί να είναι πλήρης (full time) ή μερική (part time), ανάλογα με τις ανάγκες των φοιτητών ενώ τα μαθήματα προσφέρονται κατά 75% εξ αποστάσεως με σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και την καθοδήγηση έμπειρου διδακτικού προσωπικού με διεθνή αναγνώριση.

 

Ειδικότερα, οι απόφοιτοι του ΠΜΣ θα είναι σε θέση:

✔ να αναλύουν πολύπλοκα προβλήματα υγείας και να διαμορφώνουν καινοτόμες στρατηγικές, να σχεδιάζουν προγράμματα και σχέδια υλοποίησης τους, να ηγούνται και να προάγουν την εφαρμογή τους, αυξάνοντας το κοινωνικό όφελος και μειώνοντας το κόστος,

✔ να αξιολογούν δεδομένα και τεχνολογίες υγείας (ικανότητες ανάλυσης σύνθετων, ελλιπών ή αντιφατικών πολύπλοκων αδόμητων δεδομένων) και να διαμορφώνουν εναλλακτικές προτάσεις πολιτικής, στη βάση τεκμηρίωσης (evidence-based) με στόχο την παροχή ποιοτικών και υψηλής απόδοσης υπηρεσιών υγείας και δημόσιας υγείας,

✔ να παρέχουν τεκμηριωμένη υποστήριξη στην πολιτική και διοικητική ηγεσία του φορέα στον οποίο θα υπηρετήσουν, τόσο ως προς το σχεδιασμό και την υλοποίηση, όσο και ως προς και την παρακολούθηση και συνεχή βελτίωση των σχετικών πολιτικών,

✔ να υλοποιούν ερευνητικό έργο αιχμής, ώστε να εξυπηρετηθούν οι προσπάθειες εκσυγχρονισμού των οργανισμών και συνεπώς να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητά τους,

✔ να αμφισβητούν προγενέστερες αντιλήψεις και να απαλείφουν υποκειμενικά και λειτουργικά όρια, ώστε να χειρίζονται πολύπλοκες καταστάσεις ολιστικά,

✔ να αναπτύσσουν καινοτόμες δεξιότητες για να επηρεάσουν και να υποστηρίξουν αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη προσαρμογή και αλλαγή,

✔ να αναπτύσσουν ισχυρές διαπροσωπικές δεξιότητες και να επιλύουν καταστάσεις σύγκρουσης, ή να τις προλαμβάνουν, προτού προκύψουν,

✔ να αλληλοεπιδρούν αποτελεσματικά με ένα ευρύ φάσμα ειδικών,

✔ να ηγούνται, να υποκινούν άλλους, να σχεδιάζουν, να δημιουργούν αλλαγή και να διοικούν οργανισμούς.