Ερευνα

Το Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας θεραπεύει και προάγει την έρευνα στο διεπιστημονικό πεδίο της Δημόσιας Υγείας αναπτύσσοντας συνέργειες με Τμήματα άλλων Σχολών θετικών ή και θεωρητικών επιστημών.

Το πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών παρέχει στους υποψήφιους διδάκτορες εξειδίκευση στα κύρια γνωστικά πεδία του Τμήματος. Οι διδακτορικές σπουδές διέπονται από τον Κανονισμό Λειτουργίας του Τμήματος (ΦΕΚ 5120 τΒ’ 31.12.2019).

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες υποβολής αίτησης και εκπόνησης των διδακτορικών διατριβών του Τμήματος, αναφέρονται στον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος.

Βάσει των Πράξεων της Συνέλευσης του Τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας, 15ης/13-07-2020 (Θέμα 4ο), 21ης/02-11-2020 (Θέμα 3ο), 22ης/09-11-2020 (Θέμα 3ο), 8ης/12-04-2021 (Θέμα 2.16), 19ης/08-12-2021 (Θέμα 3ο), 3η/05-04-2022 (Θέμα 4ο), 15η/29-09-2022 (Θέμα 4ο), 20ης/22-12-2022 (Θέμα 3ο), 5η/06-04-2023 (Θέμα 2ο), 7η/10-05-2023 (Θέμα 1 ο)εγκρίθηκαν οι αιτήσεις και ορίστηκαν οι επιβλέποντες/ουσες, τα υπόλοιπα μέλη των Τριμελών Συμβουλευτικών Επιτροπών και η γλώσσα συγγραφής, για τους παρακάτω υποψήφιους/ες διδάκτορες.

 

Α. Εργαστήρια