Ερευνα

Το ΠΜΣ έχει αναπτύξει αξιοσημείωτη ερευνητική δραστηριότητα, η οποία καλύπτει ένα ευρύ πλαίσιο γνωστικών αντικειμένων και ερευνητικών περιοχών. Η πολυετής ερευνητική εμπειρία των μελών ΔΕΠ που διδάσκουν στο ΠΜΣ, αφορά στα αντικείμενα της Διοίκησης υπηρεσιών υγείας, της αξιολόγησης της τεχνολογίας υγείας, την ποιότητα των υπηρεσιών υγείας και την πολιτική υγείας.
 
Στοχοθεσία της στρατηγικής της έρευνας στο πλαίσιο του ΠΜΣ:
 • Η ανάπτυξη της βασικής και εφαρμοσμένη έρευνας και η παραγωγή επιστημονικής γνώσης με διεπιστημονικό τρόπο, στη γνωστική περιοχή της διοίκησης των υπηρεσιών υγείας, των οικονομικών της υγείας και των πολιτικών υγείας.
 • Η υλοποίηση ερευνητικών έργων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, με την ενεργή συμμετοχή των διδασκόντων και των φοιτητών/τριών του ΠΜΣ.
 • Η προσαρμογή του προγράμματος σπουδών με βάση τις καινούριες επιστημονικές εξελίξεις στις περιοχές που θεραπεύει το ΠΜΣ.
 • Η συστηματική προώθηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων μέσω δημοσιεύσεων σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά υψηλού κύρους, σε έγκριτα ελληνικά επιστημονικά περιοδικά, και σε πρακτικά διεθνών και εθνικών επιστημονικών συνέδριων.
 • Η εναρμόνιση της ερευνητικής δραστηριότητας με τις αρχές της δεοντολογίας στην έρευνα.
 
Οι διδάσκοντες/ουσες στο Π.Μ.Σ. έχουν συνάψει συνεργασίες με ένα ευρύ δίκτυο πανεπιστημίων, ερευνητικών κέντρων και άλλων δημόσιων και ιδιωτικών φορέων, τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό. Η επιστημονική και ερευνητική τους επάρκεια στα αντικείμενα που θεραπεύει το ΠΜΣ, όπως αυτά αποδεικνύονται από το δημοσιευμένο επιστημονικό τους έργο, τη συμμετοχή τους σε πλήθος εθνικών και διεθνών συνεδρίων, καθώς και τις συνεργασίες τους και τη συμμετοχή τους στην υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων, αποτελούν εχέγγυα του προσδοκώμενου υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης των μεταπτυχιακών φοιτητών.

Στόχος του ΠΜΣ είναι η επίτευξη υψηλού βαθμού διασύνδεσης της διδασκαλίας με την έρευνα. Κατά τη διάρκεια των σπουδών τους στο Π.Μ.Σ., οι φοιτητές καλούνται να εφαρμόσουν την εργαστηριακή πρακτική, βιωματικά εργαστήρια, την χρήση μελετών περιπτώσεων, προσομοιώσεων, εφαρμοσμένης έρευνας, σεμιναρίων και χρήσης νέων μεθόδων τεχνολογίας, να εκπονήσουν ατομικές και ομαδικές εργασίες πάνω σε συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα και να παρουσιάσουν δημοσίως τα ευρήματά τους. Επίσης, για την τη διπλωματική εργασία τους οι μεταπτυχιακοί φοιτητές πραγματοποιούν είτε ερευνητική εργασία είτε συστηματική ανασκόπηση, με ή χωρίς μετα-ανάλυση σε ιδιωτικούς και δημοσιους φορείς. Στους φοιτητές δίνεται έμφαση από την αρχή του προγράμματος στην σημασία της εφαρμογής κατάλληλης μεθοδολογίας έρευνας και συγγραφής των εργασιών, έτσι ώστε τα αποτελέσματα των εργασιών τους να είναι εν δυνάμει δημοσιεύσιμα σε διεθνή και ελληνικά επιστημονικά περιοδικά και σε αντίστοιχα συνέδρια, ενώ υπάρχει και η δυνατότητα χρηματοδότησης από τον προϋπολογισμό του ΠΜΣ για την διευκόλυνση της δημοσίευσης εργασιών σε διεθνή περιοδικά ανοικτής πρόσβασης.

 

Α. Εργαστήριο Αξιολόγησης Τεχνολογίας Υγείας

Το Εργαστήριο Αξιολόγησης Τεχνολογιών Υγείας (LabHTA) εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα ευρύτερα ζητήματα τα οποία αφορούν την τεκμηριωμένη λήψη αποφάσεων σχετικά με τις Τεχνολογίες Υγείας και την εν γένει διαχείριση της Τεχνολογίας Υγείας, με έμφαση σε οικονομικές και ηθικές διαστάσεις, υπό την οπτική του συστήματος υγείας και της κοινωνίας.

Τα βασικά ερευνητικά και επιστημονικά πεδία του Εργαστηρίου LabHTA είναι:

 • Αξιολόγηση των Τεχνολογιών Υγείας
 • Λήψη αποφάσεων σχετικά με την πρόσβαση, αποζημίωση, τιμολόγηση και χρήση των παρεμβάσεων υγείας και δημόσιας υγείας και των τεχνολογικών προϊόντων της υγείας
 • Οικονομικά της υγείας
 • Πολιτική υγείας και φαρμάκου
 • Ανισότητες στην υγεία
 • Έρευνα Υπηρεσιών Υγείας
 • Βιοηθική, δίκαιο υγείας και βιοδίκαιο
 • Δεοντολογία στην υγεία

 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εκπαιδευτική, ερευνητική και επιστημονική δραστηριότητα του Εργαστηρίου, μπορείτε να δείτε στον ιστότοπο https://labhta.uniwa.gr/ 

 

Διδακτορικές – Μεταδιδακτορικές Σπουδές

Το Π.Μ.Σ., εκτός από την θεωρητική εκπαίδευση, δίνει έμφαση στη διεξαγωγή έρευνας για την προετοιμασία των φοιτητών, οι οποίοι επιθυμούν να συνεχίσουν στον Γ’ κύκλο σπουδών και να ακολουθήσουν διδακτορικές και μεταδιδακτορικές σπουδές.