Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Έργου

Αξιολόγηση με Επίκεντρο τον Φοιτητή

Σύστημα Αξιολογησης

Σημαντικό τμήμα της φοιτητοκεντρικής προσέγγισης του Π.Μ.Σ. αποτελεί η συμμετοχή των φοιτητών/τριών, σε εξαμηνιαία βάση, στις διαδικασίες αξιολόγησης των τρόπων παράδοσης και εφαρμογής των παιδαγωγικών μεθόδων, προσφέροντας ανατροφοδότηση στην εκπαιδευτική εμπειρία. Η αξιολόγηση του μαθήματος/διδάσκοντα/ουσας γίνεται με βάση το πλαίσιο λειτουργίας της ΜΟ.ΔΙ.Π. του Πανεπιστημίου και διενεργείται μεταξύ 12ης και 13ης εβδομάδας κάθε εξαμήνου.

Υπεύθυνη για την οργάνωση της ηλεκτρονικής διαδικασίας είναι η Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. Τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων κοινοποιούνται στον/στην Διευθυντή/ντρια και στη Σ.Ε. του ΠΜΣ και εν συνεχεία στο διδάσκοντα κάθε μαθήματος, σε ειδική ημερίδα αξιολόγησης. Η Σ.Ε. συντάσσει την Έκθεση Αξιολόγησης αποφασίζει για τα μέτρα ή τις δράσεις που απαιτούνται να ληφθούν προκειμένου να αντιμετωπισθούν τα ενδεχόμενα προβλήματα που αποτυπώνονται στην Έκθεση Αξιολόγησης.

Τα δεδομένα συγκεντρώνονται από τα ερωτηματολόγια αξιολόγησης των μαθημάτων και διδασκόντων από τους φοιτητές, σε σχετική συνάντηση εργασίας (workshop) με τη συμμετοχή των διδασκόντων μελών ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ και της Γραμματείας του ΠΜΣ, ενώ παράλληλα, εφαρμόζεται διαδικασία αυτό-αξιολόγησης των διδασκόντων μέσω ειδικά διαμορφωμένου ερωτηματολογίου.

 

Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας

Συμπερασματικά, από την ανάλυση των αποτελεσμάτων της διαδικασίας αξιολόγησης του ΠΜΣ από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές και τη διαλογική συζήτηση στο πλαίσιο της συνάντησης/workshop των διδασκόντων, προκύπτει πως οι φοιτητές αξιολογούν σε υψηλό επίπεδο τα μαθήματα και τους διδάσκοντες του ΠΜΣ. Εξίσου σημαντική κρίνεται η υψηλή βαθμολογία που λαμβάνουν οι διδάσκοντες από τους φοιτητές στις ερωτήσεις που αφορούν στην αλληλεπίδραση μαζί τους εκτός του πλαισίου διδασκαλίας, γεγονός που καταδεικνύει τον φοιτητοκεντρικό προσανατολισμό του ΠΜΣ, διάσταση στην οποία διαχρονικά δίνεται έμφαση και αποτελεί μέρος της εκπαιδευτικής κουλτούρας του Τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας. Η θετική εμπειρία των φοιτητών αντικατοπτρίζεται και στον αυξανόμενο αριθμό των υποψηφίων φοιτητών για το Ακαδ. Έτος 2023-2024 οι οποίοι αναφέρουν ότι πληροφορήθηκαν για το ΠΜΣ από φοιτητές/αποφοίτους του.

Επίσης, κατέστη εμφανής η δέσμευση των διδασκόντων προς την κατεύθυνση της συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας του διδακτικού έργου, μέσα από την παρακολούθηση των επιστημονικών εξελίξεων στα πεδία που καλύπτει το ΠΜΣ, και τη διαρκή βελτίωση του syllabus αλλά και του τρόπου διδασκαλίας προς την κατεύθυνση της προώθησης της αναλυτικής, συνθετικής, κριτικής και δημιουργικής σκέψης των φοιτητών. Ακόμη, αναδείχθηκε το υψηλό επίπεδο συνεργασίας και αίσθημα ομαδικότητας μεταξύ των διδασκόντων του ΠΜΣ, και η ικανοποίησή τους από τη μεταξύ τους αλληλεπίδραση.

 

Μέσος Όρος βαθμολογίας μαθημάτων ΠΜΣ, διαχρονική εξέλιξη