Χαιρετισμός Δ/ντριας ΠΜΣ

 

Αγαπητοί/ες υποψήφιοι/ες μεταπτυχικοί/ες φοιτητές/τριες,

 

Η άνευ προηγουμένου παγκόσμια κρίση που γεννήθηκε από τη νέα νόσο του COVID-19, θέτει υπό αμφισβήτηση τη βιωσιμότητα και τις προοπτικές του υγειονομικού συστήματος και ως εκ τούτου, τίθεται υπό έρευνα και επανεξέταση, το σύνολο των ζητημάτων της εθνικής πολιτικής υγείας και της ανάπτυξης του υγειονομικού τομέα. Η ανάγκη για ολοκληρωμένο σχεδιασμό και παρακολούθηση της προόδου στον ευαίσθητο τομέα της υγείας στη χώρα μας, η αναζήτηση μέτρων για τη διασφάλιση βιώσιμης ανάπτυξης, με βάση την επιστημονική τεκμηρίωση (evidence-based), αποτελούν άμεση και αναγκαία προτεραιότητα, υπό το πρίσμα της ισότητας, της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας, με στόχο την προώθηση των αναγκαίων διαρθρωτικών αλλαγών στον υγειονομικό τομέα.

Ως εκ τούτου, καθίσταται επιτακτική, η ανάγκη οι μονάδες υγείας να στελεχώνονται από επαγγελματίες, οι οποίοι είναι εφοδιασμένοι με τις γνώσεις και τις δεξιότητες σχεδιασμού αναπτυξιακών στρατηγικών (leadership management skills) και συμπεριφορών ικανών να αναλύουν τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες από την καινοτομία στον χώρο της υγείας, αλλά και συγχρόνως να διαμορφώνουν και να υλοποιούν καινοτόμες και αποτελεσματικές πολιτικές και στρατηγικές σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, με προσήλωση στην βελτίωση της υγείας του πληθυσμού.

Εκ μέρους των συναδέλφων του Διδακτικού και Επιστημονικού Προσωπικού, σας διαβεβαιώνουμε ότι θα καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις και στους προσωπικούς σας στόχους και να είστε βέβαιοι, ότι θα βρισκόμαστε δίπλα σας, σε όλη την διάρκεια του νέου εκπαιδευτικού σας ταξιδιού και θα στηρίζουμε τις προσπάθειές σας.

Η Διευθύντρια του ΠΜΣ

 

Δρ. Βασιλική Παπανικολάου

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια