Όραμα – Αποστολή

Το Όραμά μας

Η εξέλιξη και η εδραίωση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, ως ένα από τα κορυφαία, ισχυρά ΠΜΣ, που προσφέρει υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο, έτσι ώστε να δημιουργηθεί μια νέα γενιά ηγετών στο τομέα της υγείας, ικανών να διαμορφώνουν και να υλοποιούν καινοτόμες και αποτελεσματικές πολιτικές και στρατηγικές σε ένα ταχέως μεταβαλλόμενο περιβάλλον, με προσήλωση στην αναβάθμιση, βιωσιμότητα και ανθεκτικότητα του υγειονομικού τομέα και στη βελτίωση της υγείας του πληθυσμού σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο. Αυτή η πολιτική έρχεται σε πλήρη αρμονία με το όραμα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, που είναι η εδραίωσή του στη χώρα μας, αλλά και διεθνώς, ως ένα πρώτης επιλογής, ισχυρό, σύγχρονο, προοδευτικό πανεπιστήμιο με δημόσιο χαρακτήρα, αναγνωρίσιμο και ανταγωνιστικό ρόλο στο παγκόσμιο στερέωμα.

Aποστολή

Η άριστη εκπαίδευση και ανάπτυξη εξειδικευμένων, μεταπτυχιακού επιπέδου, επιστημόνων, ερευνητών, ηγετών, ικανών να ανταποκριθούν σε νέες προκλήσεις για τον επανασχεδιασμό και ανασυγκρότηση της δημόσιας υγείας και του συστήματος υγείας. Η παραγωγή ερευνητικών επιτευγμάτων διεθνούς απήχησης, με ταυτόχρονη διάχυση και εφαρμογή στον τομέα της υγείας και της δημόσιας υγείας υπό το πρίσμα της ισότητας, της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας, στο πλαίσιο βελτίωσης της υγείας των πολιτών.

Η αποστολή αυτή επιτυγχάνεται μέσω:

✔ Της παροχής και διασφάλισης υψηλής ποιότητας σύγχρονων και ανταγωνιστικών εκπαιδευτικών, ερευνητικών προγραμμάτων και εφαρμογής δράσεων στο πεδίο των συστημάτων υγείας και της δημόσιας υγείας,

✔ της ανάπτυξης των δεξιοτήτων και της διεπιστημονικότητας των στελεχών του τομέα υγείας και δημόσιας υγείας,

✔ της προώθησης και ενίσχυσης των δεσμών και της συνεργασίας μεταξύ εκπαίδευσης, έρευνας και πρακτικής στον τομέα της υγείας και της δημόσιας υγείας,

✔ της μεταφοράς τεχνογνωσίας στον τομέα της υγείας και της δημόσιας υγείας σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο, με τρόπο που ανταποκρίνεται στις αναπτυξιακές, κοινωνικές και υγειονομικές ανάγκες της χώρας,

✔ της διάχυσης της επιστημονικής γνώσης και των τεκμηρίων στους επιτελείς των κέντρων λήψης αποφάσεων, ώστε οι πολιτικές που υιοθετούνται να αποδειχθούν αποτελεσματικές για τις σύγχρονες και δύσκολες προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα ο τομέας της υγείας και δημόσιας υγείας,

✔ της αύξησης της εμπιστοσύνης της αγοράς εργασίας ως προς τις γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες των μεταπτυχιακών αποφοίτων.