Γενικές Πληροφορίες

Γενικές Πληροφορίες

Διάρκεια: 2 Εξάμηνα & Διπλ. Εργασία
Φοίτηση: Πλήρης ή Μερική
Διδασκαλία: 75% Εξ Αποστάσεως
ECTS: 90
Γλώσσα: Ελληνικά
Δίδακτρα: 3.000€
Έναρξη: Οκτώβριος

Ίδρυση & Λειτουργία

Διευθύντρια Προγράμματος

Παπανικολάου Βασιλική, Αν. Καθηγήτρια

Τηλέφωνο:  213 20 10 240

Email: bpapanikolaou@uniwa.gr

Γραμματεία

Σταθάκη Χριστίνα

Τηλέφωνο: 213 20 10 208

Email: cstathaki@uniwa.gr

Το πρόγραμμα προσφέρει δυνατότητα στα στελέχη να λάβουν δύο (2) ειδικεύσεις:

(1). Λήψη αποφάσεων και σχεδιασμός πολιτικών υγείας (Decision making and health policy planning)

(2). Έρευνα και αξιολόγηση καινοτομίας και πολιτικών υγείας (Research and evaluation of innovation and policy in health care)

Η διεπιστημονική εκπαίδευση που παρέχεται καλύπτει ένα ευρύ πεδίο γνωστικών αντικειμένων στοχεύοντας στην απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων σχεδιασμού αναπτυξιακών στρατηγικών, οικονομικής ανάλυσης και χάραξης πολιτικών υγείας και δημόσιας υγείας, αλλά και στην καλλιέργεια ηγετικών δεξιοτήτων ικανών, να προωθούν θετικές στάσεις απέναντι στα σύγχρονα προβλήματα των οργανισμών, ειδικά σε σχέση με την προώθηση της καινοτομίας και των πολιτικών αξίας στην υγεία και τις υπηρεσίες υγείας.

Το συγκεκριμένο ΠΜΣ απευθύνεται κυρίως σε όσους είναι ή στοχεύουν να γίνουν ανώτερα στελέχη δημόσιων οργανισμών, υπηρεσιών και επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα, καθώς και ερευνητικών κέντρων και επιθυμούν να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις στο εν λόγω πεδίο, συμβάλλοντας στον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη των υπηρεσιών υγείας και δημόσιας υγείας.

Χρονική διάρκεια Σπουδών – Πιστωτικές Μονάδες

Το ΠΜΣ διαρκεί 18 μήνες και δομείται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας.  Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) είναι ενενήντα 90 ECTS.

Μέρος των μαθημάτων (έως 75%) θα υλοποιείται εξ΄ αποστάσεως, με τη χρήση πιστοποιημένων ηλεκτρονικών μέσων σύγχρονης και ασύγχρονης εκπαίδευσης, ενώ η δια ζώσης διδασκαλία πραγματοποιείται στην Πανεπιστημιούπολη Αθηνών (Λ. Αλεξάνδρας 196, Αθήνα, Αμπελόκηποι).

Το πρόγραμμα είναι δομημένο με τρόπο που επιτρέπει τη μερική φοίτηση. Με τον τρόπο αυτό, οι φοιτητές μερικής φοίτησης μπορούν να λάβουν τα μαθήματα δύο ημερών (Δευτέρα και Τρίτη) στο Α΄ έτος και αυτά των άλλων δύο (Τετάρτη και Πέμπτη) στο Β΄ έτος.

Δίδακτρα

Τα τέλη φοίτησης ανέρχονται σε 3.000 € (τρεις χιλιάδες ευρώ) και επιμερίζονται σε έως επτά (7) δόσεις. Η πρώτη δόση, των 450€ καταβάλλεται με την εγγραφή στο ΠΜΣ.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ    ΣΠΟΥΔΩΝ

1η Ειδίκευση: Λήψη αποφάσεων και σχεδιασμός πολιτικών υγείας

     
ΜΑΘΗΜΑΤΑ  ΚΩΔΙΚΟΣ  ECTS 
Υποχρεωτικά μαθήματα     
Στρατηγική ηγεσίας, καινοτομία και σχεδιασμός αξίας στην υγεία  ΣΤΡΑΤ  5 
Οικονομικά της υγείας    ΟΙΚ  5 
Οργανωσιακή θεωρία, ηγεσία και διαχείριση αλλαγής στην υγεία  ΗΓΕΣ  5 
Χρηματοοικονομική ανάλυση και διοίκηση υπηρεσιών υγείας  ΧΡΗΜ  5 
ECTS    20 
Μαθήματα Επιλογής (Οποιαδήποτε από τα παρακάτω, έως 10 ECTS)     
Βιοηθική και Δίκαιο στις Πολιτικές Δημόσιας Υγείας  ΔΙΚΘ  5 
Έρευνα και μέτρηση της απόδοσης των υπηρεσιών υγείας  ΑΠΟΔ  5 
Δυναμική των ομάδων  ΟΜΑΔ  2,5 
Διαπραγματεύσεις, επίλυση προβλημάτων και διαχείριση συγκρούσεων  ΔΙΑΠΡ  2,5 
ECTS    10 
ΣΥΝΟΛΟ ECTS    30 

 

2η Ειδίκευση: Έρευνα και αξιολόγηση καινοτομίας και πολιτικών υγείας

     
ΜΑΘΗΜΑΤΑ  ΚΩΔΙΚΟΣ  ECTS 
Υποχρεωτικά μαθήματα     
Στρατηγική ηγεσίας, καινοτομία και σχεδιασμός αξίας στην υγεία  ΣΤΡΑΤ  5 
Οικονομικά της υγείας ΟΙΚ  5 
Οργανωσιακή θεωρία, ηγεσία και διαχείριση αλλαγής στην υγεία  ΗΓΕΣ  5 
Χρηματοοικονομική ανάλυση και διοίκηση υπηρεσιών υγείας  ΧΡΗΜ  5 
ECTS    20 
Μαθήματα Επιλογής (Οποιαδήποτε από τα παρακάτω, έως 10 ECTS)     
Βιοηθική και Δίκαιο στις Πολιτικές Δημόσιας Υγείας  ΔΙΚΘ  5 
Έρευνα και μέτρηση της απόδοσης των υπηρεσιών υγείας  ΑΠΟΔ  5 
Μέθοδοι και τεχνικές της κοινωνικής έρευνας  ΜΘΚΝ  2,5 
Πολιτική φαρμάκου και τεχνολογιών υγείας  ΦΑΡΜ  2,5 
ECTS    10 
ΣΥΝΟΛΟ ECTS    30 

 

1η Ειδίκευση: Λήψη αποφάσεων και σχεδιασμός πολιτικών υγείας

     
ΜΑΘΗΜΑΤΑ  ΚΩΔΙΚΟΣ  ECTS 
Υποχρεωτικά μαθήματα     
Στατιστική της διοίκησης των υπηρεσιών υγείας  ΣΤΑΤ  5 
Οργάνωση, χρηματοδότηση και  πολιτική συστημάτων υγείας  ΟΡΓΑΝ  5 
Ψηφιακή υγεία και τεχνολογίες πληροφορικής  ΨΗΦ  5 
Διοίκηση και ανασχεδιασμός λειτουργιών & ποιότητα υπηρεσιών υγείας  ΠΟΙΟΤ  5 

ECTS 

  20 
Μαθήματα Επιλογής (Οποιαδήποτε από τα παρακάτω, έως 10 ECTS)     
Επικοινωνία, ΜΜΕ και κοινωνικά μέσα  ΜΜΕ  5 
Marketing υπηρεσιών υγείας  ΜΑΡΚΕΤ  5 
Ανάλυση και λήψη αποφάσεων στις υπηρεσίες υγείας  ΑΝΑΛ  2,5 
Πολιτικές δημόσιας υγείας  ΔΥ  2,5 

ECTS 

  10 

ΣΥΝΟΛΟ ECTS 

  30 

  

2η Ειδίκευση: Έρευνα και αξιολόγηση καινοτομίας και πολιτικών υγείας

     
ΜΑΘΗΜΑΤΑ  ΚΩΔΙΚΟΣ  ECTS 
Υποχρεωτικά μαθήματα     
Στατιστική της διοίκησης των υπηρεσιών υγείας  ΣΤΑΤ  5 
Οργάνωση, χρηματοδότηση και  πολιτική συστημάτων υγείας  ΟΡΓΑΝ  5 
Διοίκηση και ανασχεδιασμός λειτουργιών & ποιότητα υπηρεσιών υγείας  ΠΟΙΟΤ  5 
Επιδημιολογικές μέθοδοι και υπηρεσίες υγείας  ΕΠΙΔΗΜ  5 
ECTS    20 
Μαθήματα Επιλογής (Οποιαδήποτε από τα παρακάτω, έως 10 ECTS)     
Οικονομική αξιολόγηση τεχνολογιών και πολιτικών υγείας  ΑΞΙΟΛ  5 
Ψηφιακή υγεία και τεχνολογίες πληροφορικής  ΨΗΦ  5 
Ανάλυση και λήψη αποφάσεων στις υπηρεσίες υγείας  ΑΝΑΛ  2,5 
Πολιτικές δημόσιας υγείας  ΔΥ  2,5 
ECTS    5 
ΣΥΝΟΛΟ ECTS    30 

1η Ειδίκευση: Λήψη αποφάσεων και σχεδιασμός πολιτικών υγείας 

Διπλωματική εργασία ή Πρακτική Άσκηση  ΔΕ  30 

ΣΥΝΟΛΟ ECTS 

  30 

ΣΥΝΟΛΟ ECTS ΠΜΣ 

  90 

 

2η Ειδίκευση: Έρευνα και αξιολόγηση καινοτομίας και πολιτικών υγείας 

Διπλωματική εργασία ή Πρακτική Άσκηση  ΔΕ  30 

ΣΥΝΟΛΟ ECTS 

  30 

ΣΥΝΟΛΟ ECTS ΠΜΣ 

  90