Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Ηγεσία, Καινοτομία και Πολιτικές Αξίας στην Υγεία Περισσότερα

Το Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας, της Σχολής Δημόσιας Υγείας, του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, ως καθολικός διάδοχος της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (ν. 4610/2019), οργανώνει και λειτουργεί από το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020 – 2021, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με νέο τίτλο και εκσυγχρονισμένο περιεχόμενο:

 

«ΠΜΣ Ηγεσία, Καινοτομία και Πολιτικές Αξίας στην Υγεία»
«MSc in Leadership, Innovation, and Value Based Health Policies»

 

με δύο (2) ειδικεύσεις:

(1). Λήψη αποφάσεων και σχεδιασμός πολιτικών υγείας

(Decision making and health policy planning)

(2). Έρευνα και αξιολόγηση καινοτομίας και πολιτικών υγείας

(Research and evaluation of innovation and policy in health care)

σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4485/2017 (ΦΕΚ Α’ 114), όπως ισχύει.

Νέο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Ηγεσία, Καινοτομία και Πολιτικές Αξίας στην Υγεία
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας της Ε.Σ.Δ.Υ.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το ΠΜΣ Ηγεσία, Καινοτομία & Πολιτικές Αξίας στην Υγεία Κάντε Αίτηση ακ. έτους 2020-2021