Μηχανισμός Διαχείρισης Παραπόνων-Ενστάσεων

Στο πλαίσιο ενίσχυσης της φοιτητοκεντρικής εκπαιδευτικής διαδικασίας, και των αρχών της διαφάνειας και λογοδοσίας, στο Π.Μ.Σ., έχει εισαχθεί η διαδικασία διαχείρισης παραπόνων των φοιτητών. Για την καταγραφή παραπόνων είναι διαθέσιμο το «Ηλεκτρονικό Έντυπο Υποβολής Παραπόνων» μέσω της ιστοσελίδας του Π.Μ.Σ. Οι φοιτητές μπορούν να υποβάλλουν γραπτό παράπονο για θέματα ή ενέργειες που άπτονται της ποιότητας εκπαιδευτικών και διοικητικών υπηρεσιών του Π.Μ.Σ. Η επίλυση του προβλήματος μπορεί να επιτευχθεί με την συμβολή μέλους του Τμήματος, του Ακαδημαϊκού Συμβούλου και του Διευθυντή του Π.Μ.Σ.

Η διαδικασία υποβολής και διαχείρισης παραπόνων των φοιτητών/τριών του ΠΜΣ, αφορά σε όλα τα παράπονα που άπτονται της ποιότητας του συνόλου των εκπαιδευτικών και διοικητικών υπηρεσιών που παρέχονται από το ΠΜΣ. Η διαδικασία έχει θεσπιστεί στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας περί συνηγορίας του φοιτητή (άρθρο 130, Ν. 4957/2022) και του άρθρου 63 του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΦΕΚ 4621 21-20-2020). Στο πλαίσιο, αυτό, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, έχει θεσπίσει ήδη τον Συνήγορο του Φοιτητή (https://advedu.uniwa.gr).

Οι φοιτητές/τριες ενημερώνονται για το Κανονισμό Λειτουργίας του ΠΜΣ και τους κανόνες λειτουργίας του Πανεπιστημίου, με σκοπό να γνωρίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους. Επίσης, οφείλουν να απευθύνονται στον Ακαδημαϊκό Σύμβουλο για καθοδήγηση και υποστήριξη σε θέματα που τους απασχολούν και σχετίζονται με τις σπουδές τους. Οι φοιτητές μπορούν να υποβάλλουν προφορικό ή/και γραπτό παράπονο όταν ενέργεια ή απόφαση διδάσκοντα/ουσας στο ΠΜΣ δεν συνάδει με :

✔ Τους κανονισμούς σπουδών και φοίτησης.
✔ Τον κώδικα Δεοντολογίας.
✔ Την ακαδημαϊκή διδασκαλία και την έρευνα.
✔ Την ορθή και ασφαλή χρήση των εγκαταστάσεων και των υποδομών.
✔ Τη προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας και των πνευματικών δικαιωμάτων.
✔ Τη πρέπουσα εργασιακή συμπεριφορά.
✔ Την ισότητα και την καταπολέμηση της κάθε είδους ατομικής ή ομαδικής παρενόχλησης, συμπεριλαμβανομένης και της σεξουαλικής παρενόχλησης.
✔ Την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

 

  Κανονισμος Διαχείρισης Παραπόνων

  Έντυπο Παραπόνων Ενστάσεων