Α΄ Εξάμηνο

1η ειδίκευση: Λήψη αποφάσεων και σχεδιασμός πολιτικών υγείας 

Α΄ εξάμηνο   

ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ECTS 

Υποχρεωτικά μαθήματα 

 

 

Στρατηγική ηγεσίας, καινοτομία και σχεδιασμός αξίας στην υγεία 

ΣΤΡΑΤ 

5 

Οικονομικά της υγείας   

ΟΙΚ 

5 

Οργανωσιακή θεωρία, ηγεσία και διαχείριση αλλαγής στην υγεία 

ΗΓΕΣ 

5 

Χρηματοοικονομική ανάλυση και διοίκηση υπηρεσιών υγείας 

ΧΡΗΜ 

5 

ECTS 

 

20 

Μαθήματα Επιλογής (Οποιαδήποτε από τα παρακάτω, έως 10 ECTS) 

 

 

Βιοηθική και Δίκαιο στις Πολιτικές Δημόσιας Υγείας 

ΔΙΚΘ 

5 

Έρευνα και μέτρηση της απόδοσης των υπηρεσιών υγείας 

ΑΠΟΔ 

5 

Δυναμική των ομάδων 

ΟΜΑΔ 

2,5 

Διαπραγματεύσεις, επίλυση προβλημάτων και διαχείριση συγκρούσεων 

ΔΙΑΠΡ 

2,5 

ECTS 

 

10 

ΣΥΝΟΛΟ ECTS 

 

30 

 

2η ειδίκευση: Έρευνα και αξιολόγηση καινοτομίας και πολιτικών υγείας 

Α΄ εξάμηνο   

ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ECTS 

Υποχρεωτικά μαθήματα 

 

 

Στρατηγική ηγεσίας, καινοτομία και σχεδιασμός αξίας στην υγεία 

ΣΤΡΑΤ 

5 

Οικονομικά της υγείας

ΟΙΚ 

5 

Οργανωσιακή θεωρία, ηγεσία και διαχείριση αλλαγής στην υγεία 

ΗΓΕΣ 

5 

Χρηματοοικονομική ανάλυση και διοίκηση υπηρεσιών υγείας 

ΧΡΗΜ 

5 

ECTS 

 

20 

Μαθήματα Επιλογής (Οποιαδήποτε από τα παρακάτω, έως 10 ECTS) 

 

 

Βιοηθική και Δίκαιο στις Πολιτικές Δημόσιας Υγείας 

ΔΙΚΘ 

5 

Έρευνα και μέτρηση της απόδοσης των υπηρεσιών υγείας 

ΑΠΟΔ 

5 

Μέθοδοι και τεχνικές της κοινωνικής έρευνας 

ΜΘΚΝ 

2,5 

Πολιτική φαρμάκου και τεχνολογιών υγείας 

ΦΑΡΜ 

2,5 

ECTS 

 

10 

ΣΥΝΟΛΟ ECTS 

 

30