Β΄ Εξάμηνο

1η ειδίκευση: Λήψη αποφάσεων και σχεδιασμός πολιτικών υγείας 

Β΄ εξάμηνο  

ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ECTS 

Υποχρεωτικά μαθήματα 

 

 

Στατιστική της διοίκησης των υπηρεσιών υγείας 

ΣΤΑΤ 

5 

Οργάνωση, χρηματοδότηση και  πολιτική συστημάτων υγείας 

ΟΡΓΑΝ 

5 

Ψηφιακή υγεία και τεχνολογίες πληροφορικής 

ΨΗΦ 

5 

Διοίκηση και ανασχεδιασμός λειτουργιών & ποιότητα υπηρεσιών υγείας 

ΠΟΙΟΤ 

5 

ECTS 

 

20 

Μαθήματα Επιλογής (Οποιαδήποτε από τα παρακάτω, έως 10 ECTS) 

 

 

Επικοινωνία, ΜΜΕ και κοινωνικά μέσα 

ΜΜΕ 

5 

Marketing υπηρεσιών υγείας 

ΜΑΡΚΕΤ 

5 

Ανάλυση και λήψη αποφάσεων στις υπηρεσίες υγείας 

ΑΝΑΛ 

2,5 

Πολιτικές δημόσιας υγείας 

ΔΥ 

2,5 

ECTS 

 

10 

ΣΥΝΟΛΟ ECTS 

 

30 

  

2η ειδίκευση: Έρευνα και αξιολόγηση καινοτομίας και πολιτικών υγείας 

Β΄ εξάμηνο 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ECTS 

Υποχρεωτικά μαθήματα 

 

 

Στατιστική της διοίκησης των υπηρεσιών υγείας 

ΣΤΑΤ 

5 

Οργάνωση, χρηματοδότηση και  πολιτική συστημάτων υγείας 

ΟΡΓΑΝ 

5 

Διοίκηση και ανασχεδιασμός λειτουργιών & ποιότητα υπηρεσιών υγείας 

ΠΟΙΟΤ 

5 

Επιδημιολογικές μέθοδοι και υπηρεσίες υγείας 

ΕΠΙΔΗΜ 

5 

ECTS 

 

20 

Μαθήματα Επιλογής (Οποιαδήποτε από τα παρακάτω, έως 10 ECTS) 

 

 

Οικονομική αξιολόγηση τεχνολογιών και πολιτικών υγείας 

ΑΞΙΟΛ 

5 

Ψηφιακή υγεία και τεχνολογίες πληροφορικής 

ΨΗΦ 

5 

Ανάλυση και λήψη αποφάσεων στις υπηρεσίες υγείας 

ΑΝΑΛ 

2,5 

Πολιτικές δημόσιας υγείας 

ΔΥ 

2,5 

ECTS 

 

5 

ΣΥΝΟΛΟ ECTS 

 

30