Γ΄ Εξάμηνο

1η ειδίκευση: Λήψη αποφάσεων και σχεδιασμός πολιτικών υγείας 

Γ΄ εξάμηνο  

Διπλωματική εργασία ή Πρακτική Άσκηση 

ΔΕ 

30 

ΣΥΝΟΛΟ ECTS 

 

30 

ΣΥΝΟΛΟ ECTS ΠΜΣ 

 

90 

 

2η ειδίκευση: Έρευνα και αξιολόγηση καινοτομίας και πολιτικών υγείας 

 

Γ΄ εξάμηνο 

Διπλωματική εργασία ή Πρακτική Άσκηση 

ΔΕ 

30 

ΣΥΝΟΛΟ ECTS 

 

30 

ΣΥΝΟΛΟ ECTS ΠΜΣ 

 

90