ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ -ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
ΑΙΤΗΣΕΙΣ 20/4/2021- 10/06/2021
Δείτε την προκήρυξη Αίτηση

Έντυπα

Απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να καταθέσουν οι υποψήφιοι είναι:

  1. Aίτηση υποψηφιότητας στο Π.Μ.Σ. 
  2. Τίτλους σπουδών και αναλυτική βαθμολογία. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από ΑΕΙ του εξωτερικού, πρέπει να έχουν την αναγνώριση ισοτιμίας του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
  3. Βιογραφικό Σημείωμα (βλ. υπόδειγμα στην διπλανή στήλη).
  4. Δύο (2) συστατικές επιστολές, από επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους από τον ακαδημαϊκό ή/και τον επαγγελματικό χώρο (βλέπε υπόδειγμα στην διπλανή στήλη). Οι επιστολές θα αποσταλούν απευθείας από τον συντάκτη τους, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: eduleader@uniwa.gr.
  5. Αποδεικτικά καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (Επιπέδου C2). Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι δεν κατέχουν τα σχετικά αποδεικτικά, η επάρκεια για τις ανάγκες του Π.Μ.Σ. στην Αγγλική γλώσσα θα αξιολογηθεί την ημέρα της συνέντευξης.
  6.  Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (αν υπάρχουν).
  7. Ερευνητικές δραστηριότητες, επιστημονικές δημοσιεύσεις, διακρίσεις (αν υπάρχουν).
  8. Yποτροφίες, σεμινάρια, μεταπτυχιακοί τίτλοι, κ.λπ. (αν υπάρχουν).

 

Κριτήρια Επιλογής Εισακτέων

Η επιλογή των εισακτέων γίνεται σύμφωνα με το νόμο 4485/2017 και τις προβλέψεις του Κανονισμού του ΠΜΣ.

Για την εισαγωγή στο ΠΜΣ θα συνεκτιμηθούν ο βαθμός του πτυχίου, η γνώση της αγγλικής γλώσσας, οι συστατικές επιστολές, η επιστημονική – ερευνητική δραστηριότητα, η επαγγελματική εμπειρία και η επίδοση κατά τη συνέντευξη.

 

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι.ες μπορούν να απευθύνονται καθημερινά από 10:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ. στο 213 2010208 ή αποστέλλοντας σχετικό email στη διεύθυνση: cstathaki@uniwa.gr, υπόψη κας Σταθάκη Χριστίνας, Γραμματέα ΠΜΣ.