Διάρκεια- Πιστωτικές Μονάδες- Τέλη φοίτησης

Το ΠΜΣ  διαρκεί 18 μήνες και δομείται σε τρία (3) ακαδημαϊκά  εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας. Για τους εργαζόμενους μεταπτυχιακούς φοιτητές προβλέπεται η δυνατότητα μερικής φοίτησης. Οι φοιτητές που επιθυμούν να το παρακολουθήσουν, οφείλουν να επιλέξουν μία εκ των δύο ειδικεύσεων.

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) είναι ενενήντα (90)ECTS.

Για την παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. προβλέπεται η καταβολή διδάκτρων, τα οποία ανέρχονται, συνολικά, σε €3.000 και καταβάλλονται σε τέσσερις (4) ισόποσες δόσεις.

Η διδασκαλία των μαθημάτων (βλ. παρακάτω) γίνεται δια ζώσης,  Δευτέρα – Πέμπτη 17.00 – 21.00 και ένα Σαββατοκύριακο  τον μήνα κατά τις ώρες 09.00 – 17.00, σε αίθουσες διδασκαλίας του Τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας, στην Πανεπιστημιούπολη Αθηνών (Λ. Αλεξάνδρας 196, Αθήνα, Αμπελόκηποι). Μέρος των μαθημάτων (έως 35%) θα υλοποιείται και εξ΄ αποστάσεως, με τη χρήση πιστοποιημένων ηλεκτρονικών μέσων σύγχρονης και ασύγχρονης εκπαίδευσης (MS Teams, Moodle, Eclass, κ.ά.).

Το πρόγραμμα είναι δομημένο, με τρόπο που επιτρέπει τη μερική φοίτηση. Με τον τρόπο αυτό, οι φοιτητές μερικής φοίτησης μπορούν να λάβουν τα μαθήματα δύο ημερών (Δευτέρα και Τρίτη) στο Α΄ ακ. έτος και αυτά των άλλων δύο (Τετάρτη και Πέμπτη) στο Β΄ ακ. έτος.