Αντικείμενο του Προγράμματος

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Ηγεσία, Καινοτομία και Πολιτικές Αξίας στην Υγεία» του Τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας της Σχολής Δημόσιας Υγείας, έχει ως αντικείμενο τη μεταπτυχιακή εκπαίδευση, πάνω στα ζητήματα της Ηγεσίας, της Καινοτομίας και των Πολιτικών Αξίας στην Υγεία, άξονες στους οποίους δίνεται έμφαση διεθνώς.

Αναλυτικότερα το πρόγραμμα προσφέρει δυνατότητα στα στελέχη να λάβουν

δύο (2) ειδικεύσεις:

(1). Λήψη αποφάσεων και σχεδιασμός πολιτικών υγείας

    (Decision making and health policy planning)

(2). Έρευνα και αξιολόγηση καινοτομίας και πολιτικών υγείας

    (Research and evaluation of innovation and policy in health care)

σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4485/2017 (ΦΕΚ Α’ 114), όπως ισχύει.

Η διεπιστημονική εκπαίδευση, η οποία θα παρέχεται από το προτεινόμενο ΠΜΣ, καλύπτει ένα ευρύ πεδίο γνωστικών αντικειμένων στοχεύοντας στην απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων σχεδιασμού αναπτυξιακών στρατηγικών, οικονομικής ανάλυσης και χάραξης πολιτικών υγείας και δημόσιας υγείας, αλλά και στην καλλιέργεια ηγετικών δεξιοτήτων ικανών, να προωθούν θετικές στάσεις απέναντι στα σύγχρονα προβλήματα των οργανισμών, ειδικά σε σχέση με την προώθηση της καινοτομίας και των πολιτικών αξίας στην υγεία και τις υπηρεσίες υγείας. Τα στοιχεία αυτά θεωρούνται σήμερα, απαραίτητα για τα στελέχη των υπηρεσιών υγείας για να προβούν, τόσο στον ηγετικό σχεδιασμό και προγραμματισμό, όσο και στη διαχείριση πολιτικών και υπηρεσιών υγείας και δημόσιας υγείας.

Οι βασικοί στόχοι του συγκεκριμένου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι:

  • Η εκπαίδευση και ανάπτυξη εξειδικευμένων και ικανών μεταπτυχιακού επιπέδου επιστημόνων, ερευνητών, αναλυτών και στελεχών που θα προωθήσουν και θα προάγουν τον τομέα της υγείας και την υγεία του πληθυσμού βασιζόμενοι στην Ηγεσία, την Καινοτομία και τις Πολιτικές Αξίας.
  • Η ανάπτυξη αναλυτικής, στρατηγικής και δημιουργικής σκέψης και δεξιοτήτων σχεδιασμού και οργάνωσης και διαχείρισης αλλαγών, έτσι ώστε να δημιουργηθεί μια νέα γενιά ηγετών στις υπηρεσίες υγείας και δημόσιας υγείας, ικανών να αναλύουν τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες από την καινοτομία στον χώρο της υγείας, αλλά και συγχρόνως να διαμορφώνουν και να υλοποιούν καινοτόμες και αποτελεσματικές πολιτικές και στρατηγικές σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, με προσήλωση στην βελτίωση της υγείας του πληθυσμού.
  • Η προώθηση συνεργασίας μεταξύ της Ακαδημαϊκής Κοινότητας και των Δημοσίων και Ιδιωτικών ή άλλων Οργανισμών/Επιχειρήσεων υγείας για την αποδοχή, χρήση και ανάπτυξη των πλέον προηγμένων συστημάτων και ιδεών οργάνωσης των υπηρεσιών υγείας.
  • Η διεξαγωγή της έρευνας στα γνωστικά αντικείμενα του ΠΜΣ και η υποστήριξή της μέσω της απόκτησης γνώσεων και ερευνητικών, αναλυτικών δεξιοτήτων για μελλοντική ακαδημαϊκή εξέλιξη και εκπόνηση Διδακτορικών Διατριβών στα ανωτέρω επιστημονικά πεδία και τις αντίστοιχες τεχνολογίες.
  • Η κριτική αξιολόγηση και συζήτηση πολλαπλών διαστάσεων της πολιτικής δημόσιας υγείας, συμπεριλαμβανομένου του ρόλου της ηθικής και των ζητημάτων βιοηθικής που ανακύπτουν από την καινοτομία υγείας.
  • Η παροχή ακαδημαϊκών γνώσεων για διαμόρφωση πολιτικών οι οποίες θα ικανοποιούν τις ανάγκες του πληθυσμού για υπηρεσίες υγείας μέσω της βέλτιστης κατανομής των πόρων και με διασφάλιση των κριτηρίων της ποιότητας, της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας προς όφελος της κοινωνίας.
  • Η προώθηση αποτελεσματικής συνεργασίας με διεπιστημονικές και δι-επαγγελματικές ομάδες.
  • Η ανάδειξη και εφαρμογή πολιτισμικών αξιών και πρακτικών στο σχεδιασμό και την υλοποίηση καινοτόμων πολιτικών δημόσιας υγείας.
  • Η σύνδεση του ΠΜΣ με τις πραγματικές ανάγκες των οργανισμών.
  • Η μεθοδική και τεκμηριωμένη αξιολόγηση των επιπτώσεων και των αποτελεσμάτων των υγειονομικών παρεμβάσεων στην οποία υπεισέρχονται πολιτικές και αξιακές παράμετροι, οι οποίες προσδιορίζουν την ιεράρχηση αναγκών και την επιλογή των κοινωνικών προτεραιοτήτων.